סבא אליהו/חלק ג/פרק נג

עד כה סופא דמלתא במוסרם אחתום תורה בלימודי, אליהו סליק (זוהר ויקהל דף קצ"ז), מעיילנא אית ליה, מפקנא אית ליה, עייל שפ"ה ואפיק שפ"ה, וסיפא דסיפא. בכלל הין איפה. גבי אליהו תפלה כתיב (בגמ' דתענית). מעכשיו וגם לאחר זמן תהא תפלתי סמוכה למיתת"י, עת אשכבה ואישן אעור משנתי. ואתפלל תפלה דר' ינאי בירושלמי פ"ד דברכות, לנעור משנתו, ירמי"א שיתן לכם לב טוב, חבר טוב, חלק טוב, סבר טוב, שם טוב, עין טובה, נפש טובה, נפש שפילה, רוח נמוכה, אל יתחלל שמו, ולא יעשכם שיחה בפי כל בריה, ואל תהיה אחריתכם להכרית ולא תקותיכם למפח נפש, ואל יצריככם למתנת ב"ו, ואל ימסור מזונותיכם בידי ב"ו שמתנתם מעוטה וחרפתם מרובה, ויתן חלקיכם בתורתו עם עושי רצונו, יבנה עירו והיכלו ביתו ומקדשו במהרה בימינו אמן.

כה מעתיר. ודעת מכתיר. בהא סליק בה"א נחית, ומצוה לעשות אותה והותיר. ההוא אמ"ר תור"ה חסר בהבל פיו, א"ש מי"ם רו"ח בגימט' נמי הכי הוי (זוהר פ' ויצא דף קמ"ז והרמ"ז שם), יומם יצוה. לילה ללילה יחוה. הוד והדר ישוה. כעת מחר כדת היום עתיד והוה. על בניו ועל פעל ידיו, עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוה. והיתה נפשם כגן רוה. ההוא סבא בביתא פכ"א בביתא. פכי"ן קטנים כסתה כלימה פניו, ויתן על פניו מסוה. קורא התואר"ות מראש, הנולד בשם המולידו, כדבר הרמב"ם שכתב התי"ט במשנה ב' פ"ב דקידושין, כי בנוה שלו' ינוה. אזוב שיש לו שם ליוו"י, לו"י מחוי. אליהו סבא. (תוס' פ"א דחולין דף ו'). הן טב"י ההוא עבדא סבא עבדא דקב"ה, אשר ל"ו יקוה. הן תוי בן לוי, מה שמו דא אליה"ו. (זוהר ויקהל דף קצ"ז ע"ב). הנה אליהו ס"ט בן לא"א מ"ו כמהר"ר רפאל שלמה סג"ל זצוק"ל. כו"ח פה אליסנדריאה.