סבא אליהו/חלק ב/פרק ה

אחר הרחיצה ישפכו עלי ט' קהין מים שיעור רי"ו ביצים ויזהרו להריקם בבת אחת בלי שום הפסקה ושיהוי. והגם דמן הדין עד ג' כלים מצטרפין כשהתחיל השני עד שלא פסק הראשון, כדתנן בפ"ג דמקוואו'. מ"מ ניחא לי אם אפשר לשפוך הכל בכלי אחד מאדם אחד בשפיכה אחת לצאת מכל ספק שהייה וטעות כדמשמע לי מדברי רבינו יונה הובא ממר"ן בא"ח סי' פ"ח, דעל מכוון זה כך העלה לענ"ד ואל תכשלו בדבר הלכה שכתוב בט"ז שם מג' או ד' כלים, דודאי טעות סופר הוא, כי משנה שלימה היא מד' אין מצטרפין. וכן מצאתי באליה רבה בא"ח סי' תר"ו. ומן התימה על הבאר היטב שהביא הלשון כצורתו מג' או ד' ולא נשאר מן הטעות.