נתיבות המשפט/חידושים/רנד

קונין אפי' בשבת:    והיינו ביפוי כח ואף דאין קונין ק"ס בשבת משום מו"מ מ"מ בשכ"מ התירו משום דזה הקנין הוא אינו צריך והי"א שס"ל אפי' בקנין דמתנה במקצת מותר הוא כדי שלא תטרף דעת השכ"מ התירו: