נתיבות המשפט/חידושים/רנב

אפי' לכתובת בנין דכרין אבל עיקר כתובה מדינא טורפת ועיין באה"ע לענין אי טרפה מטלטלין שנתן במתנת שכיב מרע לאחרים:

שהרי במיתתו שתקנת חז"ל חל תיכף בשעה שהוא גוסס מה שאין כן מתנתו שנתן מדעתו כל עוד נשמתו בו מקוה שיחיה ואין דעתו להקנות רק אחר גמר מיתה:

ועי' באה"ע סי' ק"ו היינו דשם נתבאר עיקר הדין אי מהני שתיקתה בשעה שנתן המתנה:

והוא שנתנו עכשיו לשליש ובאמר להיורשים תנו עיין לעיל ס"ס ר"ן סעיף נ"ג שני דיעות בזה ועיין ביאורים ודוקא כשאמר להיורשים בפנינו:

אם קדמו היורשים ומכרו הטעם דכל דבר שהוא נקנה במתנת שכ"מ נעשה שלו ממש וכשמכרו הוי כגזלן שמכר רצה מזה גובה רמ"ג רק דכשהלוקח לא ידע שנתן במתנת שכ"מ צריך להחזיר להלוקח דמיו משום תקנת השוק (ש"ך דלא כסמ"ע):