נתיבות המשפט/חידושים/קפד

אם היו המעות מעורבין בין שנתנו צרורין ועירבם השליח בין שנתנו הם מעותיהם מעורבים קנה לכולם (סמ"ע):

מיהו אם פי' עסמ"ע ס"ק ב' שתמה שלא כתב זה בלשון י"א כי לדעה קמייתא אין חילוק בין הי' כן במחשבתו לפירש ועש"ך שכתב דאם היה המעות של כל אחד צרורין אף שפירש שקונה לכולם לא קנה אף לדעה זו:

ואין כופין את המוכר אפי' אמר טעם למה כ' תחלה בשם לוי משום שהוא תקיף אפ"ה לא מהני כל שלא התנה מתחלה (סמ"ע):

לא יוכל לחזור בו עסמ"ע וט"ז דבשקנה במעות לוי ולא עשאו לוי לשליח ודאי דיכול המוכר לחזור בו דהא מכר אינו זכות ולכך הגיה הב"ח הביאו הש"ך שצ"ל אם קנה במעותיו (וט"ס במעות לוי) והיינו שקנה ראובן במעות של עצמו רק שיאמר להמוכר בשם לוי אז אין המוכר יכול לחזור ואם יבוא המשלח ויתבע לשליח ויאמר שעשאו שליח וקנה במעות המשלח והשליח מכחישו הדין ביניהם ועיין ביאורים (ומ"ש בסמ"ע אם טען השליח ט"ס וצ"ל המשלח):