נתיבות המשפט/חידושים/קעד

דאין שומעין לו:    דאין זה מדת סדום דיש לו זכות בגורל דאם יפול הגורל לזה בין שתי השדות יצטרך ליתן לו דמים יקרים (סמ"ע):

מהצד הרע בלא שומא ול"ש בזה שונא מתנות יחיה דכל דהאחר עושה זה לטובת עצמו לא מיקרי מתנה (סמ"ע) וע"ב:

ב' חלקים שלו כא' והיינו שחולקין השדה לג' חלקים וחלק האמצעי הוא של בכור עכ"פ ויפילו גורל על ב' חלקים החיצוני' ואיזה שיעל' לגורלו יטלנו עם חלק האמצעי שיהיו החלקי' שלו ביחד ונלמד מקרא דכתיב פי שנים דמשמע שיהיו כחלק אחד ואפי' אם חלק האמצעי הוא טוב יותר נוטל אותו הבכור עם חלק הקצוות בשומא וכשאינו טוב יותר בלא"ה כופין אותו על מדת סדום וביבם מיירי דוקא בטוב יותר והי"א שהביא הרמ"א הוא דעת הי"א שהביא הרמ"א בסעיף א' דל"ש בזה מדת סדום ומוקי לה דוקא באינו טוב (סמ"ע):

היבם שחלק היינו שמת א' מהאחים וייבם אשתו שנוטל חלקו וחלק אחיו המת ואע"ג דקראו התורה בכור הייכו לענין שיטול שני חלקים ולא לענין שיטלם יחד (סמ"ע):

כללו של דבר והיינו דוקא לדעת הרמב"ם בסעיף א' והרב בהג"ה סמך כאן אמ"ש שם (סמ"ע):