נתיבות המשפט/חידושים/קטו

דאין הבעל חוב:    דלא נחית אדעתא דישלם לו הבע"ח רק המוכר) (וע"ב דמדינא מחויב להחזיר לו הוצאותיו וכן יתומים:    ואין להם על מי לחזור והש"ך כ' דשבח היתר על ההולאה טורף אפילו מיתומים) (וע"ב דמ"ש הש"ך דכתובה אינו גובה מדאקנה אפילו כתב לה לא קי"ל כותיה: