נחלת יעקב על רש"י שמות כג

פסוק כח עריכה

והצרעה לא עברה את הירדן – בא לתרץ הקושיא דהויא ליה למיחשב כל שבע אומות: