משנה תרומות ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) המפריש מקצת תרומה ומעשרות - מוציא ממנו תרומה עליו, אבל לא ממקום אחר.

רבי מאיר אומר: אף מוציא הוא ממקום אחר תרומה ומעשרות.


(ב) מי שהיו פירותיו במגורה, ונתן סאה לבן לוי וסאה לעני -

מפריש עד שמונת סאין ואוכלן, דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: אינו מפריש אלא לפי חשבון.


(ג) שעור תרומה -

עין יפה, מארבעים; בית שמאי אומרים: משלשים.
הבינונית, מחמישים; והרעה, מששים.
תרם ועלת בידו אחת מששים - תרומה, ואינו צריך לתרום;
חזר והוסיף, חייב במעשרות.
עלת בידו מששים ואחת - תרומה, ויחזור ויתרום כמות שהוא למוד, במידה במשקל במנין.
רבי יהודה אומר: אף שלא מן המוקף.


(ד) האומר לשלוחו צא ותרום - תורם כדעתו של בעל הבית.

אם אינו יודע דעתו של בעל הבית - תורם בבינונית אחד מחמישים.
פיחת עשרה, או הוסיף עשרה - תרומתו תרומה.
אם נתכוון להוסיף אפילו אחת - אין תרומתו תרומה.


(ה) המרבה בתרומה -

רבי אליעזר אומר: אחד מעשרה - כתרומת מעשר; יתר מכן - יעשנה תרומת מעשר למקום אחר.
רבי ישמעאל אומר: מחצה חולין, ומחצה תרומה.
רבי טרפון ורבי עקיבה אומרין: עד שישייר שם חולין.


(ו) בשלשה פרקים משערים את הכלכלה - בבכורות, ובסייפות, ובאמצע הקיץ.

המונה משובח; והמודד משובח ממנו; והשוקל משובח משלשתן.


(ז) רבי אליעזר אומר: תרומה עולה במאה ואחת.

רבי יהושע אומר: במאה ועוד.
ועוד זה - אין לו שעור;
רבי יוסי בן משולם אומר: ועוד - קב למאה סאה.
שתות - למדמע.


(ח) רבי יהושע אומר: תאנים שחורות מעלות את הלבנות, והלבנות מעלות את השחורות.

עיגולי דבלה הגדולים מעלים את הקטנים, והקטנים מעלים את הגדולים.
והעיגולים מעלים את המלבנים, והמלבנים מעלים את העיגולים.
רבי אליעזר אוסר.
רבי עקיבה אומר: בידוע מה נפלה - אין מעלות זו את זו; ובשאין ידוע מה נפלה - מעלות זו את זו.


(ט) כיצד? חמישים תאנים שחורות, וחמישים לבנות -

נפלה שחורה - שחורות אסורות, ולבנות מותרות.
נפלה לבנה - לבנות אסורות, ושחורות מותרות.
בשאין ידוע מה נפלה - מעלות זו את זו;
ובזו רבי אליעזר מחמיר, ורבי יהושע מקל.


(י) ובזו רבי אליעזר מקל, ורבי יהושע מחמיר - בדורס ליטרה קציעות על פי הכד, ואין ידוע איזו היא.

רבי אליעזר אומר: רואין אותן כאילו הן פרודות, התחתונות מעלות את העליונות.
רבי יהושע אומר: לא תעלה, עד שיהא שם מאה כד.


(יא) סאה תרומה שנפלה על פי מגורה, וקפאה -

רבי אליעזר אומר: אם יש בקפוי, תעלה באחד ומאה.
רבי יהושע אומר: לא תעלה.
סאה תרומה שנפלה על פי מגורה - יקפנה.
אם כן, למה אמרו תרומה עולה במאה ואחד? - בשאינו יודע אם בלולות הן, או לאין נפלו.


(יב) שתי קופות ושתי מגורות, שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן, ואין ידוע לאיזו מהן נפלה - מעלות זו את זו.

רבי שמעון אומר: אפילו הן בשתי עיירות - מעלות זו את זו.


(יג) אמר רבי יוסי:

מעשה בא לפני רבי עקיבה, בחמישים אגודות של ירק, שנפלה אחת מהן לתוכן, וחציה תרומה.
ואמרתי לפניו - תעלה.
לא שהתרומה עולה בחמישים ואחד, אלא שהיו שם מאה ושני חציים.


הדף הראשי של משנה תרומות ד