משנה תענית ג רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) סדר תענייות האלו האמור ברביעה הראשונה אבל צמחים ששנו מתריעין עליהם מיד וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם ארבעים יום מתריעין עליהם מיד מפני שהיא מכת בצורת (ב) ירדו לצמחים אבל לא לאילן לאילן אבל לא לצמחים לזה ולזה אבל לא לבורות ולא לשיחין ולא למערות מתריעין עליהן מיד (ג) וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים כמו שנאמר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תימטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש (עמוס ד ז) אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי עקיבה אומר מתריעות ולא מתענות (ד) וכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי עקיבה אומר מתריעות ולא מתענות איזה הוא דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים לשלשה ימים זה אחר זה זה אחר זה.

(ה) על אלו מתריעין בכל מקום על השידפון ועל היירקון ועל הארבה ועל החסיל ועל חיה רעה ועל החרב מתריעין עליהן מיד מפני שהיא מכה מהלכת (ו) מעשה כשירדו זקנים מירושלים לעריהם וגזרו תענית על שנראה כמלוא תנור שידפון באשקלון ועוד גזרו תענית למחר על שאכלו שני זאבים שני תינוקות בעבר הירדן רבי יוסי אומר לא על שאכלו אלא על שנראו.

(ז) על אלו מתריעים בשבת על עיר שהקיפוה גוים או נהר ועל ספינה המיטרפת בים רבי יוסי אומר לעזרה אבל לא לזעקה שמעון התמני אומר אף על הדבר ולא הודו לו חכמים.

(ח) על כל צרה שתבוא על הציבור מתריעין עליהן חוץ מרוב הגשמים מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל שיירדו גשמים אמר להם צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא יימוקו התפלל ולא ירדו גשמים עג עוגה ועמד בתוכה ואמר רבונו של עולם בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מיכן עד שתרחם על בניך התחילו הגשמים מנטפים אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות ירדו בזעף אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתקנן עד שעלו ישראל מירושלים להר הבית מרוב הגשמים אמרו לו כשם שהתפללת עליהן שיירדו כך התפלל עליהן שילכו להן אמר להם צאו וראו אם נמחת אבן הטועים שלח לו שמעון בן שטח ואמר לו צריך אתה לינדות אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום כבן שמתחטא לפני אביו והוא עושה לו רצונו עליך הכתוב אומר ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך (משלי כג כה).

(ט) היו מתענים וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא ישלימו לאחר הנץ החמה ישלימו רבי אליעזר אומר קודם לחצות לא ישלימו לאחר חצות ישלימו מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו להם גשמים קודם חצות אמר להן רבי טרפון צאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב יצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב ובאו בין הערביים וקראו הלל הגדול.

הדף הראשי של משנה תענית ג