משנה שקלים ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) מצרפין שקלים דרכונות מפני משוי הדרך כשם שהיו שופרות במקדש כך היו במדינה בני העיר ששלחו את שקליהם נגנבו או שאבדו אם נתרמה התרומה נשבעין לגזברין ואם לאו נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלים תחתיהם נשבעו נמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים ואין עולין להן לשנה הבאה.

(ב) הנותן שקלו לחברו לשקול על ידו ושקלו על ידי עצמו אם נתרמה התרומה מעל השוקל שקלו מן ההקדש נתרמה התרומה ואחר כך קרבה הבהמה מעל ממעשר שני ומדמי שביעית יאכל כנגדו.

(ג) המכנס מעות ואמר הרי אלו לשקלי בית שמאי אומרין מותרן נדבה בית הלל אומרין מותרן חולין שאביא מהן שקלי שווין שהמותר חולין אלו לחטאתי שווין שהמותר נדבה שאביא מהן חטאתי שווין שהמותר חולין.

(ד) אמר רבי שמעון מה בין שקלים לחטאת אלא שהשקלים יש להן קצבה ולחטאת אין לה קצבה רבי יהודה אומר אף לשקלים אין להן קצבה שכשעלו ישראל מן הגולה היו שוקלין דרכונות חזרו לשקול סלעים חזרו לשקול טבעים ביקשו לשקול דינרין אמר רבי שמעון אף על פי כן יד כלם שוה אבל חטאת זה מביא בסלע וזה מביא בשתים וזה מביא בשלש.

(ה) מותר שקלים חולין מותר עשירית האיפה מותר קיני זבים קיני זבות קיני יולדות חטאות ואשמות מותרן נדבה זה הכלל כל שהוא בא משום חטא ומשום אשמה מותרו נדבה מותר עולה לעולה מותר מנחה למנחה מותר שלמים לשלמים ומותר הפסח לשלמים מותר נזירים לנזירים מותר נזיר לנדבה מותר שבויים לשבויים מותר שבוי לאותו שבוי מותר עניים לעניים מותר עני לאותו עני מותר מתים למתים מותר המת ליורשיו רבי מאיר אומר מותר המת יהא מונח עד שיבוא אלייהו זל רבי נתן אומר בונין לו נפש על גבי קברו.

הדף הראשי של משנה שקלים ב