משנה שבועות ו רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) שבועת הדיינין הטענה שתי כסף וההודיה שוה פרוטה אם אין הודיה מן הטענה פטור כיצד שתי כסף לי בידך אין לך בידי פטור שתי כסף ופרוטה לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב מנה לי בידך אין לך בידי פטור מנה לי בידך אין לך בידי אלא חמישים דינר חייב מנה לאבא בידך אין לך בידי אלא חמישים דינר פטור מפני שהוא כמשיב אבידה.

(ב) מנה לי בידך אמר לו הין למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב מנה לי בידך אמר לו הין אמר לו אל תיתנהו לי אלא בפני עדים ולמחר אמר תנהו לי נתתיו לך חייב מפני שהוא צריך ליתנו לו בפני עדים.

(ג) ליטרה זהב לי בידך אין לך בידי אלא ליטרה כסף פטור דינר זהב לי בידך אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית ופונדיון ופרוטה חייב שהכל מין מטבע אחד כור תבואה לי בידך אין לך בידי אלא לתך קטנית פטור כור פירות לי בידך אין לך בידי אלא לתך קטנית חייב שהקטנית בכלל הפירות טענו חיטים והודה לו בשעורים פטור ורבן גמליאל מחייב הטוען את חברו כדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל והודיה מן הטענה יישבע וחכמים אומרין אין ההודיה מן הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון טענו כלים וקרקעות הודה בכלים וכפר בקרקעות בקרקעות וכפר בכלים הודה במקצת הקרקעות פטור הודה במקצת הכלים חייב שהנכסים שאין להן אחריות זוקקין את הנכסים שיש להן אחריות ויישבע עליהן.

(ד) אין נשבעין על טענת חירש שוטה וקטן ואין משביעין את הקטן אבל נשבעין לקטן ולהקדש.

(ה) אלו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות אין בהן לא תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמישה שומר חינם אינו נשבע ונושא שכר אינו משלם רבי שמעון אומר קדשים שהוא חייב באחריותן נשבעין עליהן ושאינו חייב באחריותן אין נשבעין עליהן.

(ו) רבי מאיר אומר יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע ואין חכמים מודים לו כיצד אמר לו עשר גפנים טעונות מסרתי לך והלה אומר אינן אלא חמש רבי מאיר מחייב וחכמים אומרין כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע אין נשבעין אלא על דבר שבמידה ושבמשקל ושבמנין כיצד אמר לו בית מלא מסרתי לך כיס מלא מסרתי לך והלה אומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל פטור זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון חייב.

(ז) המלווה את חברו על המשכון ואבד המשכון ואמר לו סלע הלוויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלוויתני עליו וסלע היה שוה פטור סלע הלוויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלוויתני עליו ושלשה דינרין היה שוה חייב סלע הלוויתני עליו ושתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלוויתיך עליו וסלע היה שוה פטור סלע הלוויתני עליו ושתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלוויתיך עליו וחמישה דינרין היה שוה חייב מי נשבע מי שהפיקדון אצלו שמא יישבע זה ויוציא הלה את הפיקדון.

הדף הראשי של משנה שבועות ו