משנה קידושין ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) האיש מקדש בו ובשלוחו והאישה מתקדשת בה ובשלוחה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו האומר לאישה התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בזו אם יש באחת מהן שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת בזו ובזו ובזו אם יש בכלם שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת הייתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה.

(ב) התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש של דבש ונמצא של יין בדינר זה של כסף ונמצא של זהב של זהב ונמצא של כסף על מנת שאני עני ונמצא עשיר עשיר ונמצא עני אינה מקודשת רבי שמעון אומר אם הטעה לשבח הרי מקודשת.

(ג) על מנת שאני כוהן ונמצא לוי לוי ונמצא כוהן נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין בן עיר ונמצא בן כרך בן כרך ונמצא בן עיר על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק רחוק ונמצא קרוב על מנת שיש לי בת או שפחה גדלת ואין לו על מנת שאין לי ויש לו על מנת שיש לי בנים ואין לו על מנת שאין לי ויש לו כלם אף על פי שאמרה בליבי היה להתקדש לו אף על פי כן אינה מקודשת וכן היא שהטעתו.

(ד) האומר לשלוחו צא וקדש לי אישה פלונית במקום פלוני והלך וקידשה במקום אחר אינה מקודשת הרי היא במקום פלוני והלך וקידשה במקום אחר הרי זו מקודשת.

(ה) המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים.

(ו) המקדש שתי נשים בשוה פרוטה או אישה אחת בפחות משוה פרוטה אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכן אינה מקודשת שמחמת קידושין הראשון שלח וכן הקטן שקידש.

(ז) המקדש אישה ובתה או אישה ואחותה כאחת אינן מקודשות מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של תאנים משלהן הייתה ובשביעית הייתה אמר להן הרי כלכם מקודשות לי בכלכלה זו וקיבלתה אחת מהן על ידי כלן אמרו חכמים אין האחיות מקודשות.

(ח) המקדש בחלקו מקודשי קדשים ומקדשים קלים אינה מקודשת במעשר שני בין שוגג בין מזיד לא קידש דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר מזיד קידש שוגג לא קידש ובהקדש מזיד קידש שוגג לא קידש דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר שוגג קידש מזיד לא קידש.

(ט) המקדש בערלה ובכלאי הכרם ובשור הנסקל ובעגלה ערופה ובציפורי מצורע בשיער נזיר ובפטר חמור ובבשר בחלב ובחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת מכרן וקידש בדמיהן הרי זו מקודשת.

(י) המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר חטאת הרי זו מקודשת אף על פי ישראל.

הדף הראשי של משנה קידושין ב