משנה פרה ג רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) שבעת ימים קודם לשריפת הפרה מפרישין כוהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה ובית אבן הייתה נקראת ומזין עליו כל שבעת הימים מכל החטאות שהיו שם רבי יוסי אומר לא היו מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד רבי חנניה סגן הכהנים אומר על הכוהן השורף את הפרה מזין עליו כל שבעת הימים ועל של יום הכיפורים לא היו מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד.

(ב) חצרות היו בירושלים בנויות על גבי הסלע ותחתיהן חלול מפני קבר התהום ומביאים נשים עוברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהן ומביאין שוורים ועל גביהן דלתות ותינוקות יושבין על גביהן וכוסות של אבן בידם הגיעו לשלוח ירדו ומילאום ועלו וישבו על גביהן רבי יוסי אומר ממקומו היה משלשל וממלא (ג) באו להר הבית וירדו הר הבית והעזרות ותחתיהן חלול מפני קבר התהום ובפתח העזרה היה מתוקן קלל של חטאת ומביאין זכר של רחלים וקושרין חבל בין קרניו וקושרין מקל מסובך בראשו של חבל וזורקו לתוך הקלל ומכה את הזכר ונרתע לאחריו ונוטל ומקדש כדי שייראה על פני המים רבי יוסי אומר אל תיתנו מקום למינים לרדות אלא הוא נוטל ומקדש.

(ד) לא היו עושין לא חטאת על גב חטאת ולא תינוק על גב חברו וצריכין היו התינוקות להזות דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבה אומר לא היו צריכין להזות.

(ה) לא מצאו משבע עושין משש ומחמש מארבע ומשלש משתים ומאחת ומי עשאן הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא וחמש מעזרא והילך דברי רבי מאיר וחכמים אומרין שבע מעזרא והילך מי עשאן שמעון הצדיק ויוחנן כוהן גדול עשו שתים שתים אליהועיניי בן הקף וחנמאל המצרי וישמעאל בן פיאבי עשו אחת אחת.

(ו) וכבש היו עושין מהר הבית להר המשחה כיפין על גבי כיפין כיפה כנגד האוטם מפני קבר התהום שבו כוהן שורף את הפרה ופרה וכל מסעדיה יוצאין להר המשחה.

(ז) לא הייתה פרה רוצה לצאת אין מוציאין עימה שחורה שלא יאמרו שחורה שחטו ולא אדומה שלא יאמרו שתים שחטו רבי יוסי אומר לא משום זה אלא משום שנאמר והוציא אותה (במדבר יט ג) לבדה זקני ישראל היו מקדימין ברגליהם להר המשחה ובית טבילה היה שם ומטמאין היו את הכוהן השורף את הפרה מפני הצדוקיין שלא יהו אומרין במעורבי שמש הייתה נעשית.

(ח) סמכו ידיהם עליו ואומרין לו אישי כוהן גדול טבול אחת ירד וטבל ועלה ונסתפג ועצים מסודרין היו שם עצי ארזים ארנים וברושים ועצי תאנה חלקה עושין אותה כמין מגדל ומפתחין בה חלונות וחזיתה מערבה.

(ט) כפתוה בחבל של מגג נתנוה על גבי המערכה ראשה לדרום ופניה למערב הכוהן עומד במזרח ופניו למערב שחט בימינו וקיבל בשמאלו רבי יהודה אומר בימינו היה מקבל ונותן לשמאלו ומזה בימינו טבל והזה שבע פעמים כנגד בית קודש הקדשים על כל הזיה טבילה גמר מלהזות קינח את ידיו בגופה של פרה ירד והצית את האש באליתות רבי עקיבה אומר בחרייות.

(י) נקרעה ועמד חוץ מגיתה ונטל עץ ארז ואיזוב ושני תולעת אמר להם עץ ארז זה עץ ארז זה איזוב זה איזוב זה שני תולעת זה שני תולעת זה שלשה פעמים על כל דבר ודבר והן אומרין לו הין הין הין.

(יא) כרכן בשירי הלשון והשליך לתוך שריפתה נשרפה חובטין אותה במקלות וכוברין אותה בכברות רבי ישמעאל אומר במקבות של אבן ובכברות של אבן הייתה נעשית שחור שיש בו אפר כותשין אותו ושאין בו מניחין אותו עצם בין כך ובין כך היה נכתש וחולקין אותו שלשה חלקים אחד ניתן בחיל ואחד ניתן בהר המשחה ואחד היה מתחלק לכל המשמרות.

הדף הראשי של משנה פרה ג