משנה פסחים ה רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) תמיד נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה ערב פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה בין בחול בין בשבת חל ערב פסחים להיות ערב שבת נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה והפסח אחריו.

(ב) הפסח ששחטו שלא לשמו קיבל והילך וזרק שלא לשמו או לשמו ושלא לשמו או שלא לשמו ולשמו פסול כיצד לשמו ושלא לשמו לשם פסח ולשם שלמים שלא לשמו ולשמו לשם שלמים ולשם הפסח.

(ג) שחטו שלא לאוכליו ושלא למנוייו לערלים ולטמאים פסול לאוכליו ושלא לאוכליו למנוייו ושלא למנוייו למולים ולערלים לטהורים ולטמאים כשר שחטו קודם חצות פסול שנאמר בו בין הערביים (שמות יב ו ויקרא כג ה במדבר ט ג) שחטו קודם לתמיד כשר ובלבד שיהא אחר ממרס בדמו עד שיזרק דם התמיד ואם נזרק כשר.

(ד) השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה רבי יהודה אומר אף על התמיד רבי שמעון אומר הפסח בארבעה עשר לשמו חייב ושלא לשמו פטור ושאר כל הזבחים בין לשמן בין שלא לשמן פטור ובמועד לשמו פטור ושלא לשמו חייב ושאר כל הזבחים בין לשמן בין שלא לשמן חייב חוץ מן החטאת ששחטה שלא לשמה.

(ה) הפסח נשחט בשלש כיתות שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים (שמות יב ו) קהל עדה וישראל נכנסה הכת הראשונה ונתמלאת העזרה ננעלו דלתות העזרה תקעו והריעו ותקעו והכהנים עומדין שורות שורות ובידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב שורה שכלה כסף כסף ושכלה זהב זהב ולא היו מעורבין ולא היו לבזיכין שוליים שמא יניחום ויקרוש הדם (ו) שחט ישראל וקיבל הכוהן נתנו לחברו וחברו לחברו מקבל את המלא ומחזיר את הריקן והכוהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד.

(ז) יצתה הכת הראשונה ונכנסה השניה יצתה השניה ונכנסה השלישית כמעשה הראשונה כן מעשה שניה ושלישית קראו את ההלל אם גמרו שנו ואם שנו שילשו אף על פי שלא שילשו מימיהם רבי יהודה אומר מימיה של כת שלישית לא הגיעה עד אהבתי כי ישמע ה' (תהלים קטז א) מפני שעמה מועטין.

(ח) וכמעשהו בחול כן מעשהו בשבת אלא שהיו הכהנים מדיחין את העזרה שלא כרצון חכמים רבי יהודה אומר כוס היה ממלא מדם התערובת זורקו זריקה אחת על גבי המזבח ולא הודו לו חכמים.

(ט) כיצד תולין ומפשיטין אונקליות של ברזל היו קבועים בכתלים ובעמודים שבהן תולין ומפשיטין וכל מי שאין לו מקום לתלות מקלות דקים חלקים היו שם מניח על כתפו ועל כתף חברו ותולה ומפשיט רבי אליעזר אומר ארבעה עשר שחל להיות בשבת מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו ותולה ומפשיט.

(י) קרעו והוציא את אימוריו נתנן במגס והקטירן על גבי המזבח יצתה הכת הראשונה וישבה לה בהר הבית השניה בחיל ושלישית במקומה חשיכה יצאו וצלו את פסחיהם.

הדף הראשי של משנה פסחים ה