משנה סנהדרין ו רמבם

נוסח הרמב"ם עריכה

(א) נגמר הדין - מוציאין אותו לסקלו.

ובית הסקילה - היה חוץ לבית דין,
שנאמר: "הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה" (ויקרא כד יד).
אחד עומד על פתח בית דין - והסודרין בידו,
והסוס רחוק הימנו - כדי שיהא רואהו.
אמר אחד: יש לי ללמד עליו זכות -
הלה מניף בסודרין - והסוס רץ ומעמידו.
אפילו אמר: יש לי ללמד לעצמי זכות - מחזירין אותו,
אפילו ארבעה וחמישה פעמים - ובלבד שיהא ממש בדבריו.
אם מצאו לו זכות - פטרוהו,
ואם לאו - יוצא להיסקל.
והכרוז יוצא לפניו: איש פלוני בן איש פלוני - יוצא להיסקל,
על שעבר עבירה פלונית,
ופלוני ופלוני עדיו,
כל מי שהוא יודע לו זכות - יבוא וילמד.


(ב) רחוק מבית הסקילה עשר אמות -

אומרין לו: התוודה - שכן דרך כל המומתים מתוודים.
שכל המתוודה - יש לו חלק לעולם הבא,
שכן מצינו בעכן שאמר לו יהושע: "בני שים נא כבוד לה' אלוהי ישראל" וכו',
"ויען עכן ויאמר, אומנה" וכו' (יהושע ז יט-כ).
ומנין שכיפר לו וידויו?
שנאמר: "ויאמר יהושע, מה עכרתנו, יעכורך ה' ביום הזה" (יהושע ז כה),
היום הזה אתה עכור - ואי אתה עכור לעתיד לבוא.
אם אינו יודע להתוודות, אומרין לו: "אמור, תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי".
רבי יהודה אומר:
אם יודע שהוא מזומם -
יאמר: "תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי - חוץ מהעוון הזה".
אמרו לו: אם כן יהוו כל אדם אומרין כן - כדי לנקות את עצמן.


(ג) רחוק מבית הסקילה ארבע אמות - היו מפשיטין אותו בגדיו.

האיש - מכסין אותו מלפניו,
והאשה - מלפניה ומאחריה,
דברי רבי יהודה.
וחכמים אומרין:
האיש - נסקל ערום,
ואין האשה - נסקלת ערומה.


(ד) בית הסקילה - היה גבוה שתי קומות.

אחד מן העדים, דוחפו על מותניו - ונהפך על לבו.
אם מת בה - יצא.
ואם לאו -
העד השני, נוטל את האבן - ונותנה על לבו.
אם מת בה - יצא.
ואם לאו - רגימתו בכל ישראל,
שנאמר: "יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה" (דברים יז ז).


כל הנסקלין נתלין - דברי רבי אליעזר.

וחכמים אומרין:
אינו נתלה אלא - המגדף, והעובד עבודה זרה.
האיש - תולין אותו פניו כלפי העם,
והאשה פניה כלפי העץ,
דברי רבי אליעזר.
וחכמים אומרין:
האיש נתלה - ואין האשה נתלית.
אמר להם רבי אליעזר:
מעשה בשמעון בן שטח - שתלה נשים באשקלון.
אמרו לו: שמונים אשה תלה, ואין דנין שנים ביום אחד.


כיצד תולין אותו?

היו משקעין את הקורה בארץ - והעץ יוצא ממנה,
ומקיף שתי ידיו זו לזו - ותולה אותו.
רבי יוסי אומר:
קורה מטה על הכותל - ותולה בה כדרך שהטבחים תולין.
ומתירין אותו מיד.
ואם לן - עוברין עליו בלא תעשה,
שנאמר: "לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא" (דברים כא כג),
כלומר, מפני מה זה תלוי? -
מפני שקילל את השם - ונמצא שם שמים מתחלל.


(ה) אמר רבי מאיר:

בזמן שאדם מצטער, מה הלשון אומרת? "קל אני מראשי, קל אני מזרועי".
אם כך אמר הכתוב, מצטער אני על דמן של רשעים - קל וחומר, על דמן של צדיקים שנשפך.
ולא זו בלבד, אלא -
כל המלין את מתו - עובר עליו בלא תעשה.
הלינו לכבודו, להביא לו ארון ותכריכין - אינו עובר עליו.
ולא היו קוברין אותם בקברות אבותיהם,
אלא, שתי קבורות היו מתקנין לבית דין -
אחד לנסקלין ולנשרפין - ואחד לנהרגין ולנחנקין.


(ו) נתאכל הבשר -

היו מלקטין את העצמות - וקוברים אותם במקום.
והקרובים - באים ושואלים את שלום העדים, ואת שלום הדיינין,
כלומר, שאין בליבנו עליכם כלום - שדין אמת דנתם.
ולא היו מתאבלים - אלא אוננים,
שאין אנינה - אלא בלב.


הדף הראשי של משנה סנהדרין ו