משנה נדרים ח רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) קונם יין שאיני טועם היום אין אסור אלא עד שתחשך שבת זו אסור בכל השבת ושבת לשעבר חודש זה אסור בכל החודש וראש החודש להבא שנה זו אסור בכל השנה וראש השנה לעתיד לבוא שבוע זה אסור בכל השבוע והשביעית לשעבר אם אמר יום אחד ושבת אחת וחודש אחד ושנה אחת שבוע אחד אסור מיום ליום.

(ב) עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא עד פני הפסח רבי מאיר אומר אסור עד שיגיע רבי יוסי אומר אסור עד שיצא (ג) עד הקציר עד הבציר עד המסיק אין אסור אלא עד שיגיע זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא וכל שאין זמנו קבוע בין שאמר עד שיהא בין שאמר עד שיגיע אין אסור אלא עד שיגיע.

(ד) עד הקיץ עד שיהא הקיץ עד שיתחילו העם להכניס כלכלות עד שיעבור הקיץ עד שיכפלו המקציעות עד הקציר עד שיתחילו העם לקצור קציר חיטים ולא קציר שעורים הכל לפי מקום נדרו אם היה בהר כהר אם היה בבקעה כבקעה (ה) עד הגשמים עד שיהיו הגשמים עד שתרד רביעה שניה רבן שמעון בן גמליאל אומר עד שתגיע זמנה של רביעה עד שיפסקו גשמים עד שיצא ניסן כלו דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח.

קונם יין שאיני טועם השנה ונתעברה השנה אסור בה ובעיבורה עד ראש אדר עד ראש אדר הראשון עד סוף אדר עד סוף אדר השני רבי יהודה אומר אמר קונם יין שאיני טועם עד שיהא הפסח אינו אסור אלא עד לילי הפסח שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין (ו) אמר קונם בשר שאיני טועם עד שיהא צום אינו אסור אלא עד לילי הצום שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכל בשר רבי יוסי בנו אומר אמר קונם שום שאיני טועם עד שתהא שבת אין אסור אלא עד לילי שבת שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכל שום.

(ז) האומר לחברו קונם שאיני נהנה לך אם אין אתה בא ונוטל לבניך כור אחד של חיטים ושתי חביות של יין הרי זה יכל להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו כלום אמרת לי אלא מפני כבודי וזה הוא כבודי וכן האומר לחברו קונם שאת נהנה לי אם אין אתה נותן לבני כור אחד של חיטים ושתי חביות של יין רבי מאיר אומר אסור עד שיתן וחכמים אומרין אף זה יכל להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו הרי אני כאילו נתקבלתי היו מסרבין בו לשאת את בת אחותו אמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו אמר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות להנות לו שלא נתכוון זה אלא לשם אישות היה מסרב בחברו שיאכל אצלו אמר קונם לביתך שאיני נכנס וטיפת צונין שאיני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות צונין שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתייה.

הדף הראשי של משנה נדרים ח