משנה נדרים ו רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הנודר מן המבושל מותר בצלוי ובשלוק אמר קונם תבשיל שאיני טועם אסור במעשה קדירה רך ומותר בעבה ומותר בביצת טרמיטא ובדלעת הרמוצה (ב) הנודר ממעשה קדירה אינו אסור אלא ממעשה רתחתה אמר קונם יורד לקדירה שאיני טועם אסור מכל המתבשלין בקדירה.

(ג) מן הכבש אינו אסור אלא מן הכבש של ירק כבוש שאיני טועם אסור בכל הכבשין מן השלק אינו אסור אלא מן השלק של בשר דברי רבי יהודה שלוק שאיני טועם אסור בכל השלקים מן הצלי אינו אסור אלא מן הצלי של בשר דברי רבי יהודה צלי שאיני טועם אסור בכל הצלויים מן המליח אינו אסור אלא מן המליח של דג מליח שאיני טועם אסור בכל המלוחים.

(ד) דג דגים שאיני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין מלוחים בין תפלים בין חיים בין מבושלים ומותר בטרית טרופה ובציר הנודר מן הצחנה אסור בטרית טרופה ומותר בציר ובמורייס הנודר מטרית טרופה מותר בציר ובמורייס.

(ה) הנודר מן החלב מותר בקוס רבי יוסי אוסר מן הקוס מותר בחלב אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מליחה בין תפילה.

(ו) הנודר מן הבשר מותר ברוטב ובקופה רבי יהודה אוסר אמר רבי יהודה מעשה ואסר עליי רבי טרפון ביצים שנתבשלו בתוכו אמרו לו וכן הדבר אימתיי בזמן שאמר הבשר הזה עליי אסור שהנודר מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו בנותן טעם הרי זה אסור (ז) הנודר מן היין מותר בתבשיל שיש בו טעם יין אמר קונם יין זה שאיני טועם ונפל לתבשיל אם יש בו בנותן טעם אסור.

הנודר מן הענבים מותר ביין מן הזיתים מותר בשמן אמר קונם זיתים וענבים אלו שאיני טועם אסור בהן וביוצא מהן (ח) הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרים מן הסתוונייות מותר בחומץ סתוונייות רבי יהודה בן בתירה אומר כל ששם תולדתו קרואה עליו ונדר הימנו אסור אף ביוצא הימנו וחכמים מתירין.

(ט) הנודר מן היין מותר ביין תפוחים מן השמן מותר בשמן שומשמין מן הדבש מותר בדבש תמרים מן החומץ מותר בחומץ סתוונייות מן הכרישים מותר בקפלוטות מן הירק מותר בירקות שדה מפני שהוא שם לווי.

(י) מן הכרוב אסור באספרגוס מן האספרגוס מותר בכרוב מן הגריסין אסור במקפה רבי יוסי מתיר מן המקפה מותר בגריסין מן המקפה אסור בשום רבי יוסי מתיר מן השום מותר במקפה מן העדשים אסור באששים רבי יוסי מתיר מן האששים מותר בעדשים.

חיטה חיטים שאיני טועם אסור בהן בין חיים בין מבושלים רבי יהודה אומר קונם גריס וחיטה שאיני טועם מותר לכוס חיים.

הדף הראשי של משנה נדרים ו