משנה נגעים ה רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) כל ספק נגעים טהור חוץ מזה ועוד אחר ואיזה זה זה מי שהייתה בו בהרת כגריס והסגירה בסוף שבוע והרי היא כסלע ספק שהיא היא ספק שאחרת באה תחתיה טמא.

(ב) החליטו בשיער לבן והלך שיער לבן וחזר שיער לבן וכן במחיה ובפסיון בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהיה החליטו במחיה והלכה מחיה וחזרה מחיה וכן בשיער לבן ובפסיון בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהיה החליטו בפסיון והלך הפסיון וחזר הפסיון וכן בשיער לבן בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהיה.

(ג) שיער פקודה עקביה בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין איזה הוא שיער פקודה מי שהייתה בו בהרת ובה שיער לבן הלכה הבהרת והניחה שיער לבן במקומו וחזרה עקביה בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין אמר רבי עקיבה מודה אני בזה שהוא טהור ואיזה הוא שיער פקודה מי שהייתה בו בהרת כגריס ובה שתי שערות והלך הימנה כחצי גריס והניח שיער לבן במקום הבהרת וחזר אמרו לו כשם שביטלו את דברי עקביה אף דבריך אינן מקיימין.

(ד) כל ספק נגעים כתחילה טהור עד שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה ספקו טמא כיצד שנים שבאו אצל כוהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע בזה כסלע ובזה כסלע ואין ידוע באיזה מהן פסת בין באיש אחד בין בשני אנשים טהור רבי עקיבה אומר באיש אחד טמא בשני אנשים טהור.

(ה) משנזקק לטומאה ספקו טמא כיצד שנים שבאו אצל כוהן ובזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע בזה כסלע ועוד ובזה כסלע ועוד שניהן טמאין אף על פי שחזרו להיות כסלע וכסלע שניהן טמאין עד שיחזרו להיות כגריס זה הוא שאמרו משנזקק לטומאה ספקו טמא.

הדף הראשי של משנה נגעים ה