משנה נגעים ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) יש בשיער לבן מה שאין בפסיון יש בפסיון מה שאין בשיער לבן ששיער לבן מטמא בתחילה ומטמא בכל מראה לובן ואין בו סימן טהרה יש בפסיון שהפסיון מטמא בכל שהוא ומטמא בכל הנגעים חוץ לנגע מה שאין כן בשיער לבן.

(ב) יש במחיה מה שאין בפסיון ויש בפסיון מה שאין במחיה שהמחיה מטמאה בתחילה ומטמאה בכל מראה ואין בה סימן טהרה יש בפסיון שהפסיון מטמא בכל שהוא ומטמא בכל הנגעים חוץ לנגע מה שאין כן במחיה.

(ג) יש בשיער לבן מה שאין במחיה יש במחיה מה שאין בשיער לבן ששיער לבן מטמא בשחין ובמכווה במכונס ובמפוזר ובמבוצר ושלא במבוצר יש במחיה שהמחיה מטמאה בקרחת ובגבחת הפוכה ושלא הפוכה ומעכבת את ההופך כלו לבן ומטמאה בכל מראה מה שאין כן בשיער לבן.

(ד) שתי שערות עיקרן משחיר וראשן מלבין טהור עיקרן מלבין וראשן משחיר טמא וכמה יהא בלבנונית רבי מאיר אומר כל שהוא רבי שמעון אומר כדי לקרוץ בזוג הייתה אחת מלמטן ונחלקה מלמעלן והיא נראית כשתים טהור בהרת ובה שיער לבן ושיער שחור טמא אין חוששין שמא מיעט מקום שיער שחור את הבהרת מפני שאין בו ממש.

(ה) בהרת כגריס וחוט יוצא הימנה אם יש בו רוחב שתי שערות זוקקה לשיער לבן ולפסיון אבל לא למחיה שתי בהרות וחוט יוצא מזו לזו אם יש בו רוחב שתי שערות מצרפן ואם לאו אינו מצרפן.

(ו) בהרת כגריס ובה מחיה כעדשה ושיער לבן לתוך המחיה הלכה מחיה טמאה מפני שיער לבן הלך שיער לבן טמא מפני המחיה רבי שמעון מטהר מפני שלא הפכתו הבהרת בהרת היא ומחיתה כגריס ושיער לבן בתוך הבהרת הלכה מחיה טמאה מפני שיער לבן הלך שיער לבן טמא מפני המחיה רבי שמעון מטהר מפני שלא הפכתו בהרת כגריס ומודה שאם יש במקום שיער לבן כגריס שהוא טמא.

(ז) בהרת ובה מחיה ופסיון הלכה מחיה טמאה מפני הפסיון הלך הפסיון טמאה מפני המחיה וכן בשיער לבן ובפסיון הלכה וחזרה בסוף שבוע הרי היא כמות שהיית לאחר הפטור תיראה כתחילה הייתה עזה ונעשת כהה או כהה ונעשת עזה הרי היא כמות שהיית ובלבד שלא תמעט מארבע מראות כנסה ופסתה או פסתה וכנסה רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין.

(ח) בהרת כגריס ופסת כחצי גריס ועוד והלך מן האום כחצי גריס רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין.

(ט) בהרת כגריס ופסת כגריס ועוד הלכה לה האום רבי עקיבה מטמא וחכמים אומרין תיראה כתחילה.

(י) בהרת כגריס ופסת כגריס ונולד לפסיון מחיה או שיער לבן והלכה לה האום רבי עקיבה מטמא וחכמים אומרין תיראה כתחילה.

בהרת כחצי גריס ואין בה כלום נולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זו להסגיר בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת נולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זו להסגיר בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות ונולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זו להסגיר (יא) בהרת כחצי גריס ואין בה כלום נולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שאמרו אם בהרת קדמה לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא ורבי יהושע קיהה.

הדף הראשי של משנה נגעים ד