משנה מעשרות א רמבם

נוסח הרמב"ם עריכה

(א) כלל אמרו במעשרות -

כל שהוא אוכל, ונשמר,
וגידוליו מן הארץ - חייב במעשרות.
ועוד כלל אחר אמרו -
כל שתחילתו אוכל, וסופו אוכל,
אף על פי שהוא שומרו להוסיף אוכל - חייב קטן וגדול.
וכל שאין תחילתו אוכל,
אבל סופו אוכל - אינו חייב, עד שייעשה אוכל.


(ב) מאמתי פירות חייבין במעשרות? -

התאנים - משיבחילו,
הענבים, והאובשים - משיבאישו,
האוג, והתותים - משיאדימו,
וכל האדומים - משיאדימו,
הרימונים - משיימסו,
התמרים - משיטילו שאור,
הפרסקין - משיטילו גידין,
האגוזין - משיעשו מגורה.
רבי יהודה אומר:
האגוזין, והשקדים - משיעשו קליפה.


(ג) החרובין - משינקדו,

וכל השחורים - משינקדו,
האגסים, והקרוסטומלין,
הפרישין, והעוזררין - משייקרחו,
וכל הלבנים - משייקרחו,
התלתן - כדי שתצמח,
התבואה, והזיתים - משיכניסו שליש.


(ד) ובירק -

הקישואים, והדלועים,
האבטיחים, והמלפפונות,
והתפוחים, והאתרוגים - חייבים, גדולים וקטנים.
רבי שמעון - פוטר את האתרוגין, בקוטנן.
החייב בשקדים המרים - פטור במתוקים.
החייב במתוקים - פטור במרים.


(ה) איזה הוא, גורנן של מעשרות? -

הקישואים, והדלועים - משיפקס.
אם אינו מפקס - עד שיעמיד ערימה.
האבטיח - משישלק.
אם אינו משלק - עד שיעשה מוקצה.
הירק הנאגד - משיאגוד.
אם אינו אוגד - משימלא את הכלי.
אם אינו ממלא את הכלי - עד שילקוט כל צורכו.
כלכלה - משיחפה.
אם אינו מחפה - עד שימלא את הכלי.
אם אינו ממלא את הכלי - עד שילקוט כל צורכו.
במה דברים אמורים? - במוליך לשוק.
אבל במוליך לביתו - אוכל מהן עראי,
עד שהוא מגיע לביתו.


(ו) הפרד, והצימוקים, והחרובין - משיעמיד ערימה.

הבצלים - משיפקל.
אם אינו מפקל - עד שיעמיד ערימה.
התבואה - משימרח.
אם אינו ממרח - עד שיעמיד ערימה.
הקטניות - משיכבור.
אם אינו כובר - עד שימרח.
אף על פי שמירח - נוטל מן הקוטעין,
ומן הצדדין, וממה שבתוך התבן - ואוכל.


(ז) היין - משיקפה.

אף על פי שקפה - קולט מן הגת העליונה,
ומן הצינור, ומכל מקום - ושותה.
השמן - משירד לעוקה.
אף על פי שירד - נוטל מן העקל,
ומן הממל, ומבין הפסין - ונותן לחמיטה, ולתמחוי.
אבל לא ייתן לקדירה, וללפס - כשהן מרותחין.
רבי יהודה אומר:
לכל הוא נותן - חוץ מדבר שיש בו חומץ, וציר.


(ח) העיגול - משיחליקנו.

מחליקין - בתאנים, ובענבים של טבל.
רבי יהודה - אוסר.
המחליק בענבים - לא הוכשר.
רבי יהודה אומר: הוכשר.
הגרוגרות - משידוש.
והמגורה - משיעגל.
היה דש בחבית, ומעגל במגורה,
נשברה החבית, ונפחתה המגורה - לא יאכל מהן עראי.
רבי יוסי - מתיר.


הדף הראשי של משנה מעשרות א