משנה מעילה ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) קודשי מזבח מצטרפין זה עם זה למעילה ולחייב עליהן משום פגול ונותר וטמא קודשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה קודשי המזבח עם קודשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה למעילה.

(ב) חמישה דברים בעולה מצטרפין זה עם זה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן ושישה בתודה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן והלחם תרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי והחלה והבכורים מצטרפין זה עם זה לאסור ולחייב עליהן את החומש.

(ג) כל הפגולין מצטרפין זה עם זה כל הנותרין מצטרפין זה עם זה כל הנבילות מצטרפות זו עם זו כל השרצים מצטרפין זה עם זה דם השרץ ובשרו מצטרפין בכעדשה.

כלל אמר רבי יהושע כל שטומאתו ושעורו שווין מצטרפין זה עם זה טומאתו ולא שעורו שעורו ולא טומאתו לא טומאתו ולא שעורו אינן מצטרפין זה עם זה.

(ד) הפגול והנותר אינן מצטרפין זה עם זה מפני שהן שני שמות השרץ והנבילה וכן הנבילה ובשר המת אינן מצטרפין זה עם זה לטמא אפילו כקל שבשניהם.

האוכל שנטמא באב הטומאה ושנטמא בוולד הטומאה מצטרפין זה עם זה לטמא כקל שבשניהם.

(ה) כל האוכלים מצטרפין לפסול את הגווייה בכחצי פרס וכמזון שתי סעודות לעירוב וכביצה לטמא טומאת אוכלין וכגרוגרת להוצאת שבת וככותבת ליום הכיפורים כל המשקין מצטרפין לפסול את הגווייה ברביעית לכמלוא לוגמיו ביום הכיפורים.

(ו) הערלה וכלאי הכרם מצטרפין זה עם זה רבי שמעון אומר אינן מצטרפין הבגד והשק השק והעור העור והמפץ מצטרפין זה עם זה רבי שמעון אומר מה טעם מפני שהן ראויין ליטמא מושב.

הדף הראשי של משנה מעילה ד