משנה מכות ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) אלו הן הגולין ההורג נפש בשגגה היה מעגל במעגלה ונפלה עליו והרגתו היה משלשל בחבית ונפלה עליו והרגתו היה יורד בסולם ונפל עליו והרגו הרי זה גולה אבל אם היה מושך במעגלה ונפלה עליו והרגתו היה דולה בחבית ונפסק החבל ונפלה עליו והרגתו היה עולה בסולם ונפל עליו והרגו הרי זה אינו גולה זה הכלל כל שדרך הורדתו גולה ושלא כדרך הורדתו אינו גולה נשמט הברזל מקנתו והרג רבי אומר אינו גולה וחכמים אומרין גולה מן העץ המתבקע רבי אומר גולה וחכמים אומרין אינו גולה.

(ב) הזורק את האבן לרשות הרבים והרג הרי זה גולה רבי אליעזר בן יעקוב אומר אם משיצאת האבן מידו הוציא הלה את ראשו וקיבלה הרי זה פטור זרק את האבן לתוך חצרו אם יש רשות לניזק להיכנס לשם גולה ואם לאו אינו גולה שנאמר ואשר יבוא את רעהו ביער (דברים יט ה) מה היער רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם יצאת חצר בעל הבית שאין רשות לניזק להיכנס לשם אבא שאול אומר מה חטבת עצים רשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה בתלמידו ושלוח בית דין.

(ג) האב גולה על ידי הבן והבן גולה על ידי האב והכל גולין על ידי ישראל וישראל גולין על ידיהן חוץ מגר תושב גר תושב אינו גולה אלא על ידי גר תושב הסומא אינו גולה דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר גולה השונא אינו גולה רבי יוסי ברבי יהודה אומר שונא נהרג מפני שהוא כמועד רבי שמעון אומר יש שונא גולה ויש שונא שאינו גולה כל שהוא יכל לומר לדעת הרג אינו גולה ושלא לדעת הרג הרי זה גולה.

(ד) לאיכן גולין לערי מקלט לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כנען שנאמר את שלש הערים תיתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תיתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה (במדבר לה יד) עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות שנאמר שש ערי מקלט תהיינה לכם (במדבר לה יג) עד שיהו ששתן קולטות כאחת.

(ה) מכוונות היו להן דרכים מזו לזו שנאמר תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך (דברים יט ג) מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יהרגנו בדרך וידברו אליו רבי מאיר אומר הוא מדבר על ידי עצמו שנאמר וזה דבר הרוצח (דברים יט ד).

(ו) רבי יוסי ברבי יהודה אומר בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט ובית דין שולחין ומביאין אותם משם מי שנתחייב מיתה הרגוהו ושלא נתחייב מיתה פטרוהו ושנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו שנאמר והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכוהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש (במדבר לה כה) אחד משוח בשמן המשחה ואחד מרובה בבגדים ואחד שעבר ממשיחותו רבי יהודה אומר אף משוח מלחמה מחזיר את הרוצח לפיכך אימותיהן של כהנים מספקות להם מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו.

[נגמר דינו ומת כוהן גדול הרי זה אינו גולה אם עד שלא נגמר דינו מת כוהן גדול ומנו כוהן אחר תחתיו ולאחר מכן נגמר דינו חוזר במיתתו של שני.] (ז) נגמר דינו בלא כוהן גדול וההורג כוהן גדול וכוהן גדול שהרג אינו יוצא משם לעולם ואינו יוצא לא לעדות מצוה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות ואפילו כל ישראל צריכין לו אפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם שנאמר שמה (במדבר לה כה) שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתו כשם שהעיר קולטת כך תחומה קולט רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם רבי יוסי הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם רבי עקיבה אומר רשות ביד גואל הדם וכל אדם אין חייבין עליו אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום או עומד חוץ לתחום ונופו נוטה לתוך התחום הכל הולך אחר הנוף הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה ובן לוי גולה מעיר לעיר.

רוצח שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי אותה העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני אמרו לו אף על פי כן יקבל מהן שנאמר וזה דבר הרוצח (דברים יט ד) מעלות היו שכר ללויים דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר לא היו מעלות להם שכר וחוזר לשררה שהיה בה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר לא היה חוזר לשררה שהיה בה.

הדף הראשי של משנה מכות ב