משנה כתובות יג רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) שני דייני גזילות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבשלום חנן אומר שני דברים ואדמון אומר שבעה מי שהלך לו למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תישבע בסוף ולא תישבע בתחילה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תישבע בתחילה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן לא תישבע אלא בסוף.

(ב) מי שהלך לו למדינת הים ועמד אחר ופירנס את אשתו חנן אומר איבד את מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו יישבע כמה הוציא ויטול אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי.

(ג) אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יירשו והבנות ייזונו נכסים מעוטין הבנות ייזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון.

(ד) הטוען את חברו כדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל וההודיה ממין הטענה יישבע וחכמים אומרין אין ההודיה ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון.

(ה) הפוסק מעות לחתנו ופשט את הרגל תהא יושבת עד שילבין ראשה אדמון אומר אילו אני פסקתי לעצמי אהא יושבת עד שילבין ראשי אבא פסק עליי מה אני יכלה לעשות או כנוס או פטור אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון.

(ו) העורר על השדה והוא חתום עליה עד אדמון אומר השני נוח לי והראשון קשה ממני וחכמים אומרין איבד את זכותו עשאה סימן לאחר איבד את זכותו.

(ז) מי שהלך לו למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרין ייקח לו דרך במאה מנה או יפרח באוויר.

(ח) המוציא שטר חוב על חברו והלה הוציא שמכר לו את השדה אדמון אומר אילו חייב הייתי לך היה לך להיפרע את שלך כשמכרת לי את השדה וחכמים אומרין זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע מפני שהוא יכל למשכנו.

(ט) שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה אדמון אומר אילו חייב הייתי לך כיצד אתה לווה ממני וחכמים אומרין זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו.

(י) שלש ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ולא מכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר מוציאין מנווה הרע לנווה היפה אבל לא מנווה היפה לנווה הרע רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא מנווה הרע לנווה היפה מפני שהנווה היפה בודק.

(יא) הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין אחד נשים ואחד עבדים כיצד נשא אישה בארץ ישראל וגירשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אישה בארץ ישראל וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אישה בקפוטקיא וגירשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ ישראל רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן לה ממעות קפוטקיא נשא אישה בקפוטקיא וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות קפוטקיא.

הדף הראשי של משנה כתובות יג