משנה כתובות ז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) המדיר את אשתו מליהנות לו עד שלשים יום יעמיד פרנס יתר מכן יוציא וייתן כתובה רבי יהודה אומר בישראל חודש אחד יקיים ושנים יוציא וייתן כתובה ובכוהנות שנים יקיים ושלשה יוציא וייתן כתובה (ב) המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא וייתן כתובה רבי יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים ושנים יוציא וייתן כתובה ובכוהנת שנים יקיים ושלשה יוציא וייתן כתובה (ג) המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינים יוציא וייתן כתובה רבי יוסי אומר בענייות שלא נתן קצבה ובעשירות שלשים יום.

(ד) המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן שהן עימה בעיר חודש אחד יקיים ושנים יוציא וייתן כתובה ובזמן שהן בעיר אחרת רגל אחד יקיים ושלשה יוציא וייתן כתובה.

(ה) המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה יוציא וייתן כתובה מפני שנעל בפניה ואם היה טוען משם דבר אחר רשאי אמר לה על מנת שתאמרי לאיש פלוני מה שאמרת לי או מה שאמרתי ליך או שתהא ממלא ומערה לאשפה יוציא וייתן כתובה.

(ו) אלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית איזו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נידה ולא קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת איזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו רבי טרפון אומר אף הקולנית.

(ז) המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים.

(ח) היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה נולדו לה מומין אלו ונסחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא תתארס היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות דברי רבי מאיר וחכמים אומרין במה דברים אמורים במומין שבסתר אבל במומין שבגלוי אינו יכל לטעון אם יש עימו מרחץ באותה העיר אף במומין שבסתר אינו יכל לטעון מפני שהוא בודק ביד קרובותיו (ט) האיש שנולדו לו מומין אין כופין אותו להוציא אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים במומין קטנים אבל בגדולים כופין אותו להוציא.

(י) אלו שכופין אותן להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והצורף נחושת והבורסי בין שהיו כן עד שלא נשאו בין משנשאו למדו על כלן אמר רבי מאיר אף על פי שהתנה עימה יכלה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכלה לקבל ועכשיו איני יכלה לקבל וחכמים אומרין מקבלת היא על כורחה חוץ ממוכה שחין מפני שהיא ממקתו מעשה בצידון בבורסי שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכלה היא שתאמר לאחיך הייתי יכלה לקבל ולך איני יכלה לקבל.

הדף הראשי של משנה כתובות ז