משנה כתובות א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) בתולה נישאת ביום רביעי ואלמנה ביום חמישי שפעמיים בשבת בתי דינין יושבים בעיירות ביום השני וביום החמישי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין.

(ב) בתולה כתובתה מאתיים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתיים ויש להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתיים ויש להם טענת בתולים (ג) הגדול שבא על הקטנה והקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתיים דברי רבי מאיר וחכמים אומרין מוכת עץ כתובתה מנה (ד) בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנישואין כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים (ה) האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכל לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עימה אחד אלמנות ישראל ואחד אלמנות כהנים כתובתן מנה ובית דין של כהנים היו גובים לבתולה ארבע מאות זוז ולא מיחו בידם חכמים.

(ו) הנושא את האישה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משאירסתני נאנסתי נסתחפה שדך והוא אומר לא כי אלא עד שלא אירסתיך היה מקחי מקח טעות רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיים אלא הרי זו בחזקת עד שלא תתארס הטעתו עד שתביא ראיה לדבריה.

(ז) היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרין נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה (ח) ראוה מדברת עם אחד אמרו לה מה טבו של זה איש פלוני וכוהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרין נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיים אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה.

(ט) הייתה מעוברת מה טיב העובר הזה מאיש פלוני וכוהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרין נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיים אלא הרי זו בחזקת מעוברת מנתין וממזר עד שתביא ראיה לדבריה.

(י) אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה אמר רבי יוחנן בן נורי אם רוב העיר משיאין לכהונה הרי זו תינשא לכהונה.

הדף הראשי של משנה כתובות א