משנה כלים ט רמבם

נוסח הרמב"ם עריכה

(א) מחט או טבעת, שנמצאו בנחושתו של תנור,

נראין, אבל לא יוצאין -
אם אופה את הבצק, והוא נוגע בהן - טמא.
באיזה בצק אמרו? - בבצק הבינוני.
נמצאו בטפילת התנור -
מוקף צמיד פתיל -
בטמא - טמאין,
ובטהור - טהורין.
נמצאו במגופת החבית -
מצידיה - טמאין,
מכנגד פיה - טהורין.
נראין לתוכה, אבל לא לאווירה - טהורין.
שוקעין בתוכה, ותחתיהן כקליפת השום - טהורין.


(ב) חבית שהיא מלאה משקין טהורין,

ומניקית בתוכה, מוקפת צמיד פתיל, ונתונה באוהל המת -
בית שמאי אומרין:
החבית והמשקין - טהורין,
ומניקית - טמאה.
בית הלל אומרין: אף מניקית - טהורה.
חזרו בית הלל, להורות כדברי בית שמאי.


(ג) השרץ -

שנמצא למטה מנחושתו של תנור - טהור,
שאני אומר: חי נפל, ועכשיו מת.
מחט או טבעת -
שנמצאו למטה מנחושתו של תנור - טהור,
שאני אומר: שם היו, עד שלא בא התנור.
נמצאו באפר המקלה - טמא,
שאין לו במה יתלה.


(ד) ספוג שבלע משקין טמאין,

ונגוב מבחוץ,
ונפל לאוויר התנור - טמא, שסוף משקה לצאת.
וכן חתיכה של לפת, ושל גמי.
רבי שמעון - מטהר בשני אלו.


(ה) חרסין שנשתמש בהן משקין טמאין,

ונפלו לאוויר התנור,
והוסק התנור - טמא, שסוף משקה לצאת.
וכן בגפת חדשה,
אבל בישנה - טהור.
ואם ידוע שיוצא ממנה משקין,
אפילו לאחר שלש שנים - נטמא.


(ו) הגפת והזוגין שנעשו בטהרה,

והלכו עליהם טמאין,
ואחר כך יצאו מהן משקין - טהורין,
שמתחילתן נעשו בטהרה.
כוש - שבלע את הצנירה,
ומלמד - שבלע את הדורבן,
לבינה - שבלעה את הטבעת,
והיו טהורין -
נכנסו לאוהל המת - נטמאו,
הסיטן הזב - נטמאו.
נפלו לאוויר התנור - טימאוהו.
נגע בהן כיכר של תרומה - טהור.


(ז) סרידה שהיא נתונה על פי התנור, מוקף צמיד פתיל -

נסדק מן התנור לסרידה - שעורו מלוא פי מרדע שלא נכנס.
רבי יהודה אומר: נכנס.
נסדקה סרידה - שעורו מלוא פי מרדע נכנס.
רבי יהודה אומר: שלא נכנס.
היה עגול - אין רואין אותו ארוך,
אלא שעורו מלוא פי מרדע נכנס.


(ח) תנור -

שניקב מעינו - שעורו מלוא כוש נכנס, ויוצא דולק.
רבי יהודה אומר: שלא דולק.
ניקב מצידו - שעורו מלוא כוש נכנס, ויוצא שלא דולק.
רבי יהודה אומר: דולק.
רבי שמעון אומר:
מן האמצע - נכנס,
מן הצד - אינו נכנס.
וכן היה אומר במגופת החבית שניקבה -
שעורה מלוא מיצה שניה של שיפון,
מן האמצע - נכנס,
מן הצד - אינו נכנס.
וכן היה אומר בחצבים גדולים שניקבו -
שעורן מלוא מיצה שניה של קנה,
מן האמצע - נכנס,
מן הצד - אינו נכנס.
במה דברים אמורים? - בזמן שנעשו ליין,
אבל אם נעשו לשאר משקין, אפילו כל שהן - טמאין.
במה דברים אמורים? - בזמן שלא נעשו בידי אדם,
אבל אם נעשו בידי אדם, אפילו כל שהן - טמאין.
ניקבו -
העשוי לאוכלין - שעורו בזיתים,
העשוי למשקין - שעורו במשקין,
העשוי לכך ולכך - מטילין אותו לחומרו, בצמיד פתיל ובכונס משקה.


הדף הראשי של משנה כלים ט