משנה יומא ח רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי רבי אליעזר וחכמים אוסרין (ב) האוכל ביום הכיפורים ככותבת הגסה כמוה וכגרעניתה והשותה במלוא לוגמיו חייב כל האוכלים מצטרפין לככותבת וכל המשקין מצטרפין לכמלוא לוגמיו האוכל והשותה אינן מצטרפין.

(ג) אכל ושתה בעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת שגג ואכל ועשה מלאכה חייב שתי חטאות אכל אוכלים שאינן ראויין לאכילה שתה משקין שאינן ראויין לשתייה שתה ציר או מורייס פטור (ד) התינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים אבל מחנכין אותן קודם לשנה וקודם לשתים בשביל שיהו רגילין במצוות.

(ה) עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה חולה מאכילין אותו על פי בקיים ואם אין שם בקיים מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר דיי.

(ו) מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים עד שייאורו עיניו מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו רבי מתיה בן חרש מתיר ועוד אמר רבי מתיה בן חרש החושש בפיו מטילין לתוכו סם בשבת מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת.

(ז) מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק נוכרי ספק ישראל מפקחין עליו מצאוהו חי מפקחין עליו ואם מת יניחוהו.

(ח) חטאת ואשם ודאי מכפרין מיתה ויום הכיפורים מכפרין עם התשובה התשובה מכפרת על עבירות קלות ועל עשה ועל לא תעשה ועל החמורות היא תולה עד שיבוא יום הכיפורים ויכפר.

(ט) האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויום הכיפורים מכפר אין יום הכיפורים מכפר עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר שבינו לבין חברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו (ויקרא טז ל) עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר שבינו לבין חברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו אמר רבי עקיבה אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמיים שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם . (יחזקאל לו כה) ואומר מקוה ישראל ה' (ירמיהו יז יג) מה המקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.

הדף הראשי של משנה יומא ח