פתיחת התפריט הראשי

משנה יבמות ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהוולד של קיימה הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא נפסלה מן הכהונה ואם אין הוולד של קיימה הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ונפסלה מן הכהונה.

(ב) הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהוולד של קיימה יוציא וחייבין בקרבן ואם אין הוולד של קיימה יקיים ספק בן תשעה לראשון ובן שבעה לאחרון יוציא והוולד כשר וחייבין באשם תלוי.

(ג) שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים בית שמאי ובית הלל שהיא מוכרת ונותנת וקיים מתה מה ייעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאין עימה בית שמאי אומרין יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב בית הלל אומרין נכסים בחזקתן וכתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסים והיוצאין עימה בחזקת יורשי האב.

(ד) כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון.

(ה) מצוה בגדול לייבם לא רצה מהלכין על כל האחים לא רצו חוזרים אצל הגדול ואומרין לו עליך מצוה או חלוץ או יבם (ו) תלה בקטן עד שיגדיל ובגדול עד שיבוא ממדינת הים ובחירש ובשוטה אין שומעין לו אלא אומרין לו עליך מצוה או חלוץ או יבם.

(ז) החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחים בנחלה אם יש שם אב הנכסים של אב הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו רבי יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב הנכסים של אב.

החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו הוא אסור באימה ובאם אימה ובאם אביה בבתה ובבת בתה ובבת בנה ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחים מותרים והיא אסורה באביו ובאבי אביו בבנו ובבן בנו באחיו ובבן אחיו מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו.

החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתייבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה.

שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום רבי יהודה בן בתירה אמרו אומרין לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה חלצו אחים או כנסו יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת היבם מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה.

היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהיו לה שלשה חודשים וכן שאר כל הנשים לא יינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן שלשה חודשים אחד הבתולות ואחד הבעולות ואחד האלמנות ואחד הגרושות ואחד הארוסות ואחד הנשואות רבי יהודה אומר הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה ורבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האיבול.

ארבעה אחים נשואים לארבע נשים ומתו אם רצה הגדול שבהם לייבם את כלם הרשות בידו וכן מי שהיה נשוי לשתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה הייתה אחת כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מייבם מייבם לכשרה.

המחזיר את גרושתו והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו יוציא והוולד ממזר דברי רבי עקיבה וחכמים אומרים אין הוולד ממזר ומודים בנושא את קרובת גרושתו שהוולד ממזר.

ואיזה הוא ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבוא דברי רבי עקיבה שמעון התמני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמיים והלכה כדבריו רבי יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין אמר רבי שמעון בן עזאי מצאתי מגילת יוחסים בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי רבי יהושע.

אשתו שמתה מותר באחותה גירשה ומתה מותר באחותה נישאת לאחר ומתה מותר באחותה יבמתו שמתה מותר באחותה חלץ לה ומתה מותר באחותה נישאת לאחר ומתה מותר באחותה.

הדף הראשי של משנה יבמות ד