משנה יבמות ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים ומת אחד מהן ונולד להם אח ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת.

(ב) שני אחים ומת אחד מהן וייבם השני את אשת אחיו ואחר כך נולד להם אח ומת הראשונה יוצא משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת רבי שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה או חולץ לאיזו שירצה.

(ג) כלל אמרו ביבמה כל שהיא אסורה איסור ערווה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת.

(ד) איסור מצוה שנייות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכוהן גדול גרושה וחלוצה לכוהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין.

(ה) מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו לייבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממה שיש לו מן השפחה ומן הנוכרית מי שיש לו בן מכל מקום פוטר את אשת אביו מן החליצה ומן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו הוא לכל דבר חוץ ממה שיש לו מן השפחה ומן הנוכרית.

(ו) מי שקידש אחת משתי אחיות ואין יודע לאיזו מהן קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם.

(ז) שנים שקידשו שתי אחיות זה אינו יודע לאיזו קידש וזה אינו יודע לאיזו קידש זה נותן שנים גיטים וזה נותן שני גיטים מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן לזה אחד ולזה שנים היחידי חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם אם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה קדמו שנים וחלצו לא ייבמו השנים אלא אחד חולץ ואחד מייבם אם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם.

(ח) מצוה בגדול לייבם ואם קדם הקטן זכה הנטען על השפחה ונשתחררה ועל הנוכרית ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציאין מידו הנטען על אשת איש והוציאה מתחת ידו אף על פי שכנס יוציא.

(ט) המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא יישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא יישא את אשתו רבי יהודה אומר הרגתיו לא תינשא אשתו הרגנוהו תינשא אשתו.

(י) החכם שאסר את האישה בנדר על בעלה הרי זה לא יישאנה מיאנה או שחלצה בפניו יישאנה מפני שהוא בית דין וכלם שהיו להם נשים ומתו מותרות להינשא להם וכלם שנישאו לאחרים ונתאלמנו או נתגרשו מותרות להינשא להם וכלם מותרות לבניהם ולאחיהם.

הדף הראשי של משנה יבמות ב