משנה טהרות י רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הנועל את בית הבד מפני הבדדין והיו לשם כלים טמאין מדרס רבי מאיר אומר בית הבד טמא רבי יהודה אומר בית הבד טהור רבי שמעון אומר אם טהורין להן בית הבד טמא ואם טמאין להן בית הבד טהור אמר רבי יוסי וכי מפני מה טימאתם אלא שאין עמי הארץ בקיאין בהסיט.

(ב) הבדדין שהיו נכנסין ויוצאין ומשקין טמאין בתוך בית הבד אם יש בין משקין לזיתים כדי שינגבו את רגליהם בארץ הרי אלו טהורין הבדדין והבוצרין שנמצאת טומאה לפניהן נאמנין לומר לא נגענו וכן בתינוקות שביניהן יוצאין חוץ לפתח בית הבד ופונין לאחורי הגדר והן טהורין עד כמה ירחיקו ויהיו טהורין עד כדי שיהא רואן.

(ג) הבדדין והבוצרין כיון שהכניסן לרשות המערה דייו דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר צריך לעמוד עליהן עד שיטבולו רבי שמעון אומר אם טהורין להן צריך לעמוד עליהן עד שיטבולו אם טמאין להן אינו צריך לעמוד עליהן עד שיטבולו.

(ד) הנותן מן הסלים ומן המשטיח של אדמה בית שמאי אומרין נותן בידים טהורות ואם נתן בידים טמאות טימאן בית הלל אומרין נותן בידים טמאות ומפריש תרומתו בטהרה מן העביט ומן המשטיח של עלין הכל שווין שהוא נותן בידים טהורות ואם נתן בידים טמאות טימאן.

(ה) האוכל מן הסלים ומן המשטיח של אדמה אף על פי שהן מבוקעות ומנטפות לגת הרי הגת טהורה מן העביט ומן המשטיח של עלין נפל ממנו גרגר יחידי אם יש לו חותם טהור אם אין לו חותם טמא נפלו ממנו ענבים ודרכן במקום המופנה כביצה מכוון טהור יתר מכביצה טמא שכיון שיצאת טיפה הראשונה נטמאת בכביצה.

(ו) מי שהיה עומד ומדבר על שפת הבור וניתזה צנירה מפיו ספק הגיעה לבור ספק לא הגיעה ספקו טהור.

(ז) הזולף את הבור נמצא שרץ בראשונה כלן טמאות באחרונה היא טמאה וכלן טהורות אימתיי בזמן שהוא זולף בכל אחת ואחת היה זולף במחץ נמצא שרץ באחת מהן היא טמאה בלבד אימתיי בזמן שהוא בודק ולא מכסה או מכסה ולא בודק היה בודק ומכסה ונמצא שרץ בחבית הכל טמא בבור הכל טמא במחץ הכל טמא.

(ח) בין העיגולים לזוגין רשות הרבים כרם שלפני הבוצרים רשות היחיד ולאחר הבוצרים רשות הרבים אימתיי בזמן שהרבים נכנסין בזו ויוצאין בזו כלי בית הבד והעקל בזמן שהן של עץ מנגבן והן טהורין בזמן שהן של גמי מיישנן כל שנים עשר חודש או חולטן בחמין רבי יוסי אומר אם נתנן לשיבולת הנהר דייו.

הדף הראשי של משנה טהרות י