משנה טהרות ז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הקדר שהניח את קדירותיו וירד לשתות הפנימייות טהורות והחיצונות טמאות אמר רבי יוסי במה דברים אמורים במותרות אבל באגודות הכל טמא המוסר מפתחו לעם הארץ הבית טהור שלא מסר לו אלא שמירת המפתח.

(ב) המניח עם הארץ בתוך ביתו ער ומצאו ער ישן ומצאו ישן ער ומצאו ישן הבית טהור ישן ומצאו ער הבית טמא דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אין טמא אלא עד מקום שהוא יכל לפשוט את ידו וליגע.

(ג) המניח אומנין בתוך ביתו הבית טמא דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אין טמא אלא עד מקום שהן יכלין לפשוט את ידם וליגע.

(ד) אשת חבר שהניחה לאשת עם הארץ טוחנת בתוך ביתה פסקה הריחיים הבית טמא לא פסקה הריחיים אין טמא אלא עד מקום שהיא יכלה לפשוט את ידה וליגע היו שתים בין כך ובין כך הבית טמא שאחת טוחנת ואחת ממשמשת דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אין טמא אלא עד מקום שהן יכלות לפשוט את ידן וליגע.

(ה) המניח עם הארץ בתוך ביתו לשומרו בזמן שהוא רואה את הנכנסין ואת היוצאין האוכלין והמשקין וכלי חרס הפתוחין טמאין אבל המשכבות והמושבות וכלי חרס המוקפין צמיד פתיל טהורין אם אינו רואה לא את הנכנסין ולא את היוצאין אפילו מובל אפילו כפות הכל טמא.

(ו) הגבאין שנכנסו לתוך הבית הבית טמא אם יש עמהן גוי נאמנין לומר נכנסנו אבל לא נגענו הגנבים שנכנסו לתוך הבית אין טמא אלא מקום רגלי הגנבים ומה הן מטמאין האוכלין והמשקין וכלי חרס פתוחין אבל המשכבות והמושבות וכלי חרס מוקפין צמיד פתיל טהורין אם יש עמהן גוי או אישה הכל טמא.

(ז) המניח כליו בחלון של אוריירין רבי אלעזר בן עזריה מטהר וחכמים אומרין עד שיתן לו את המפתח או חותם או עד שיעשה לו סימן המניח את כליו מגת זו לגת הבאה כליו טהורין ובישראל עד שיאמר בליבי היה לשומרם.

(ח) מי שהיה טהור והסיע את לבו מלאכל רבי יהודה מטהר שדרך טמאין פורשין ממנו וחכמים מטמאין היו ידיו טהורות והסיע את לבו מלאכל אף על פי שיאמר יודע אני שלא נטמאו ידיי ידיו טמאות שהידים עסקנייות.

(ט) האישה שנכנסה להוציא פת לעני יצאת ומצאתו עומד בצד כיכרות של תרומה וכן האישה שיצאת ומצאה את חברתה חותה גחלים תחת קדירה של תרומה רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין אמר רבי אלעזר בן פיאבי וכי מפני מה רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין מפני שהנשים גרגרנייות שהיא חשודה לגלות את קדירתה של חברתה לידע מה היא מבשלת.

הדף הראשי של משנה טהרות ז