משנה טהרות ד יג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טהרות · פרק ד · משנה יג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

ספק קרבנות: האשה שיש עליה ספק חמש לידות, וספק חמש זיבות, מביאה קרבן אחד, ואוכלת בזבחים, ואין השאר עליה חובה.

נוסח הרמב"ם

ספק קרבנות האישה שיש עליה ספק חמש לידות ספק חמש זיבות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה.

פירוש הרמב"ם

זה מבואר וכבר קדם זה הלשון בראש כריתות (דף ח.) [צ"ל ויהי'] ויעוד זה הספק מכלל הטהרות כי מחוסר כפורים אינו בשלמות הטהרה ושהוא לא יאכל בקדשים עד שיביא קרבנו כמו שביארנו פעמים רבות:

פירוש רבינו שמשון

ספק חמש לידות. משנה זו היא בפ״ק דכריתות (דף ח.):

מביאה קרבן אחד. חטאת העוף הבאה על הספק:

ואוכלת בזבחים. שהרי הקרבן הזה לטהרה בא והרי הוא כטבילה אם נטמאת האשה כמה טומאות טבילה אחת עולה לכולן אף קרבן זה כן:

ואין השאר עליה חובה לא הצריכוה חכמים להביאן שאף האחד בקושי התירו להקריב ספק מליקת חולין למזבח אלא כדי לעשות לה תקנה ליטהר לאכול בקדשים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ספק קרבנות כיצד, האשה שיש עליה ספק חמש לידות וכו': מביאה קרבן אחד - חטאת העוף הבא על הספק:

ואוכלת בזבחים - שהקרבן הזה לגמור טהרתה בא והרי הוא כטבילה, שאם נטמאת האשה כמה טומאות, טבילה אחת עולה לכולן, אף קרבן זה כן:

ואין השאר עליה חובה - לא הצריכוה חכמים להביאן. שאף האחד בקושי התירו להקריב ספק מליקת חולין למזבח, אלא כדי לעשות לה תקנה ליטהר לאכול בקדשים:

פירוש תוספות יום טוב

האשה שיש עלי' ספק חמש לידות כו'. משנה זו שנויה בספ"ק דכריתות. וע"ש בפירוש הר"ב:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ספק קרבנות וכו':    הכי תנן לה בספ"ק דכריתות ופי' הרמב"ם ז"ל ויעד זה הספק מכלל הטהרות כי מחוסר כפורים אינו בשלימות הטהרה שהוא לא יאכל בקדשים עד שיביא קרבנו. ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

ספק קרבנות:    כיצד:

וספק חמש זיבות:    או או קתני. ונקט זבה. מדמצוי באשה. וה"ה ספק זב. דשניהן אסורים לאכול קדשים או לכנס למקדש עד שיביאו כל א' ב' תורים או ב' בני יונה א' לחטאת וא' לעולה. ויולדת אסור בקדשים ובקודש עד שתביא כבש לעולה ותור או בן יונה לחטאת. ואם היא עניה מביאה כזבה. ב' תורים או ב' בני יונה א' לחטאת וא' לעולה:

מביאה קרבן אחד:    היינו חטאת העוף הבאה על הספק:

ואוכלת בזבחים:    וה"ה שמותרת אז לכנס למקדש. רק חדא מינייהו נקט:

ואין השאר עליה חובה:    דגם חטאת העוף שמביאה. היה קשה לחכמים שיתקנו שתביאו. דהרי נמלק ע"ג המזבח. ואולי הוא חולין בעזרה. אבל אפ"ה תקנו כך כדי להתירה בקודש וקדשים. ודרשי הקישא [כנזיר דכ"ט ע"א]. וה"ה בהי' עליה רק ספק זיבה א' או לידה א'. רק קמ"ל דגם בה' זיבות נפטרה בקרבן א':

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים