משנה ברורה על אורח חיים תקכג

סעיף אעריכה

(א) מסירים זבובים וכו' - ר"ל ביד או במגרדת של עץ שאינו מוכרח שיתלש שער עי"ז משא"כ בשל ברזל וכדלקמיה:

(ב) שהן עושין חבורה - ר"ל שלפעמים נעשה חבורה עי"ז כיון שהוא אינו מתכוין לזה:

סעיף בעריכה

(ג) במגרדת - היינו של ברזל שבודאי יתלש שער עי"ז ואף שאינו מכוין לזה וגם לא ניחא ליה בתלישת השער קי"ל דהיכא דהוי פסיק רישא אף דלא ניחא ליה אסור וכנ"ל בסימן ש"כ סעיף י"ח:

סעיף געריכה

(ד) אין מילדין וכו' - דהיינו למשוך הולד מן הרחם דאיכא טרחא יתירא:

(ה) ונופח לו בחוטמו - שנחיריו סתומין לו ברירין:

סעיף דעריכה

(ו) עליו - על הולד כדי שתריח ריחו ותרחם עליו [גמרא]:

(ז) ברחמה - כדי שיכאוב לה ותזכור צער לידה ותרחם עליו [שם]:

(ח) הטמאה אסור - שאינה מקרבתו לעולם אחר שריחקתו [שם]:

(ט) אם אדם מצווה וכו' - עיין לעיל בסימן תצ"ה סקי"ד במשנה ברורה: