פתיחת התפריט הראשי

משנה ברורה על אורח חיים שצה

סעיף אעריכה

(א) מצוה לחזור וכו' - פן ישכחו ויבואו לידי איסור טלטול:

(ב) על מצות עירוב - שגם על שיתוף שייך שם עירוב שמעורבין ומשותפין כל החצרות שבמבוי ביחד:

(ג) ומהם לבתים - ר"ל מן המבואות וחצרות לבתים ואף דהכא איירי בשתופי מבואות לחוד מ"מ הא מבואר בסימן שפ"ז דסומכין על שיתוף במקום עירוב ואיירי רמ"א באופן זה ועיין לעיל בסוף סימן שס"ו במ"ב שהעתקנו הנוסח הנהוג לומר:

(ד) בשעה שמקבץ וכו' - עיין לעיל בסימן שס"ו במשנה ברורה סעיף קטן פ' פ"א פ"ב ושייך ג"כ לכאן:

(ה) ולא בירכו עליו וכו' - ה"ה אפילו לא אמרו עליו ג"כ הנוסח של בזה השתוף הנ"ל: