משנה ברורה על אורח חיים ריד

סעיף אעריכה

(א) כל ברכה - היינו בין ברכת הנהנין ובין ברכת המצות בין ברכה ארוכה שיש בה פתיחה וחתימה בין שאין בה אלא פתיחה בלבד חוץ מברכה הסמוכה לחברתה דנמשכת לברכה הקודמת לה שיש בתחלתה שם ומלכות:

(ב) שם ומלכות - והא דבתפלת י"ח לא תקנו מלכות תירץ ב"י בשם הרא"ש דברכה ראשונה כיון דאית בה האל הגדול חשוב כמו מלכות וכולהו בתרה דראשונה גרירא ועי"ש עוד תירוצים:

(ג) ואם דילג - אבל אם דילג תיבת אתה אינו מעכב בדיעבד:

(ד) שם - היינו שלא אמר כלל אזכרה אבל אם אמר אזכרה אחת כגון אדני או אלהינו יצא:

(ה) יחזור ויברך - המחבר מיירי לעניין פתיחת הברכה דאית בה שם ומלכות. והוא הדין לעניין ברכה שיש בה חתימה, אם דילג השם בחתימה הוי כלא חתם כלל:

(ו) דמלך לבד - ובספר אבן העוזר חולק ע"ז ועיין בבה"ל מה שכתבנו בזה: