משנה בכורים ד ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת בכורים · פרק ד · משנה ב | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

כיצד שוה לאנשים?

מטמא בלובן, כאנשים.

ומתעטף, כאנשים.

ונושא אבל לא נישא, כאנשים.

ואימו יושבת עליו בדם טוהר, כאנשים.

ואינו מתייחד עם הנשים, כאנשים.

ואינו ניזון עם הבנות, כאנשים.

ועובר על בל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים, כאנשים.

וחייב בכל המצוות האמורות בתורה, כאנשים.

משנה מנוקדת

כֵּיצַד שָׁוֶה לַאֲנָשִׁים?

מִטַּמֵּא בְּלֹבֶן, כַּאֲנָשִׁים;
וּמִתְעַטֵּף כַּאֲנָשִׁים.
וְנוֹשֵׂא אֲבָל לֹא נִשָּׂא, כַּאֲנָשִׁים.
וְאִמּוֹ יוֹשֶׁבֶת עָלָיו בְּדַם טֹהַר כַּאֲנָשִׁים.
וְאֵינוֹ מִתְיַחֵד עִם הַנָּשִׁים, כַּאֲנָשִׁים.
וְאֵינוֹ נִזּוֹן עִם הַבָּנוֹת, כַּאֲנָשִׁים.
וְעוֹבֵר עַל בַּל תַּקִּיף,
וּבַל תַּשְׁחִית,
וּבַל תִּטַּמֵּא לַמֵּתִים,
כַּאֲנָשִׁים.
וְחַיָּב בְּכָל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, כַּאֲנָשִׁים:

נוסח הרמב"ם

משנה בכורים ד רמבם


פירוש רבינו שמשון

מטמא בלובן כאנשים. פי' דספק איש הוא ואיש מטמא בלובן כדאמרי' בפרק בנות כותים דזוב דומה למי בצק של שעורים וללובן ביצה המוזרת:

ונושא אבל לא נישא כאנשים. האי תנא סבר אנדרוגינוס ספק הוא כדמוכחא כולה מתניתא והשתא לענין מה קתני נושא אבל לא נישא אי לענין שאם קידש אשה צריכה גט ואם נתקדש לא בעי גט הא ספק אשה הוא אלא לענין תרומה איירי כדאמרינן ביבמות סוף פרק הערל לריש לקיש דתנן התם ר' יוסי ור"ש אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל אוכלת בתרומה ובגמרא אמר ר"ל מאכילה בתרומה ואינה מאכילה בחזה ושוק ומפרש התם ואין מאכילה בתרומה בזמן חזה ושוק דקסבר ר"ל אנדרוגינוס לר' יוסי ספקא הוא ומאכילה בתרומה בזמן הזה דרבנן אבל לא בזמן חזה ושוק דאורייתא ופריך עלה מהא דתנן אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא מדקתני נושא דחשיב ליה זכר וודאי ומשני תני אם נשא דיעבד ואפילו הכי אבל לא נישא דיעבד דאם נישא לכהן אין מאכילו בתרומה דרבנן והיינו טעמא דהחמירו עליו אם נישא משום דאם הוא זכר חייבין עליו סקילה כזכר לכל הפחות ממקום אחד ואיכא למאן דאמר דמחייב התם משני מקומות ולמאי דמותיב מינה התם לר"ל נשוי דתקשי ליה ברייתא דהכא דקסבר ספקא הוא וקתני נושא ושמא לא שמיעא ליה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מטמא בלובן - שהאיש מטמא בלובן כדאיתא בזבים (פב מא):

ומתעטף כאנשים - שלא ילבש שמלת אשה:

אבל לא נישא - משום דהבא עליו כבא על הזכר (יבמות פח מו):

ואמו יושבת עליו בדם טוהר כאנשים - כזכר, ולבסוף ארבעים ללידתו דמה טמא:

ואינו ניזון עם הבנות - בנכסים מועטים כדתנן (בב פט) בזמן שהנכסים מועטים הבנות דוחין אותו אצל הבנים:

וחייב בכל המצות כאנשים - אפילו מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות, הוא חייב:


פירוש עיקר תוספות יום טוב

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אנדרוגינוס:    יש בו נקבות הנקבה ויש בו זכרות הזכר:

יש בו דרכים שוה לאנשים וכו':    יפה פירשה רבינו שמשון ז"ל והנני כותב לשונו בטעמו:

מטמא בלובן כאנשים:    דספק איש הוא ואיש מטמא בלובן כדאמרי' בפ' בנות כותים דזוב דמי למי בצק של שעורים וללובן ביצה המוזרת:

ונושא אבל לא נישא כאנשים:    האי תנא סבר אנדרוגינוס ספיקא הוא כדמוכח בכולה שמעתין והשתא לאיזה ענין תני נושא אבל לא נישא אם לענין שאם קדש אשתו צריכה גט ואם נתקדש לא בעי גט הא ספק אשה הוא אלא לענין תרומה איירי כדאמרי' בסוף הערל לריש לקיש דתנן התם ר' יוסי ור"ש אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל אוכלת בתרומה ובגמ' אמר ריש לקיש מאכילה בתרומה ואינו מאכילה בחזה ושוק ומפ' התם דאין מאכילה בתרומה בזמן חזה ושוק דקסבר ריש לקיש אנדרוגינוס לר' יוסי ספיקא הוא מאכילה בתרומה בזמן הזה אבל לא בזמן חזה ושוק דאורייתא ופריך עלה מהא דתנן התם אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא מדקתני נושא ש"מ דחשיב ליה זכר ודאי ומשני תני אם נשא דיעבד ואפ"ה אבל לא נישא דיעבד דאם נישא לכהן אינו מאכילו בתרומה דרבנן והיינו טעמא דהחמירו עליו אם נשא משום דאם הוא זכר חייבין עליו סקילה כזכר לכל הפחות ממקום אחד ואיכא מאן דמחייב עליה התם משני מקומות ולמאן דמותיב מינה התם לריש לקיש קשה דתיקשי ליה ברייתא דהכא דקסבר ספק הוא וקתני נושא ושמא לא שמיע ליה:

ואינו מתייחד עם הנשים:    משום ספק איש ויחוד אסור כדאיתא בפ' בתרא דקדושין:

ואינו ניזון עם הבנות:    בנכסים מועטין כדאיתא בריש מי שמת שהנקבות דוחות אותו אצל הזכרים:

ואינו נעטף ומספר כאנשים:    כלומר אינו נעטף כאנשים ומספר כאנשים וכוללן לפי שטעם אחד לשניהם דדרך אשה לעטוף את ראשה ולכסותה בצנעא בצעיף ואין דרך איש כן דרך איש לספר ואין דרך אשה כן אלא מגדלת שיער כלילית ובעי שינהיג עצמו בתספורת ומלבושים כעין איש שלא יבוא להנשא אם יתראה כאשה וחשו לינשא יותר מלישא כדפרישית אבל אין לפ' דתנא מספר כאיש משום פאות דהא תנא ליה סיפא:

ואינו מיטמא למתים:    אם הוא כהן ולא כאשה כהנת דלא הוזהרו על כך כדדרשינן בני אהרן ולא בנות אהרן:

בל תקיף:    הקפת הראש:

בל תשחית:    פאת זקן וכולהו ילפי' בפ"ק דקדושין דאנשים חייבין ונשים פטורות:

וחייב בכל מצות וכו':    ואפי' במ"ע שהזמן גרמ' כגון שופר וסוכה ולולב:

תפארת ישראל

יכין


בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים