משנה בכורים ג ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת בכורים · פרק ג · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

הגוזלות שעל גבי הסלים, היו עולות.

ומה שבידם, נותנים לכהנים.

משנה מנוקדת

הַגּוֹזָלוֹת שֶׁעַל גַּבֵּי הַסַּלִּים, הָיוּ עוֹלוֹת;

וּמַה שֶּׁבְּיָדָם, נוֹתְנִים לַכֹּהֲנִים:

נוסח הרמב"ם

הגוזלות, שעל גבי הסלים - היו עולות,

ומה שבידן,
ניתנין - לכהנים.

פירוש הרמב"ם

היו מעלים עם הבכורים להידור תורים ובני יונה, מהם שהיו מביאין אותם תלויים בסלי הבכורים, מהם שהיו מביאים אותם בידיהם.

ואמרו שעל גבי הסלים - בארו בתלמוד שהיו תלוים מן הסלים, ולא היו משימים אותן על הסלים כדי שלא יטנפו אותם.

ואותם שהיו תלויים בו, היו מקריבין אותם עולות, ואותן שהיו מביאין בידיהם היו נותנים לכהנים:

פירוש רבינו שמשון

הגוזלות שעל גבי הסלים. בירושל' (שם) תני ר' יוסי אומר לא היו נותנים הגוזלות על גבי הסלים שלא ינבלו את הביכורים אלא תולה אותם חוץ לסלים:

ומה שבידם. בכורים שהיו מביאין בידם:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הגוזלות שעל גבי הסלים - שהיו תולים מאחורי הסלים של בכורים תורים ובני יונים, ולא על גבי הסלים ממש שלא יטנפום. והן קרבין עולות:

ומה שבידם - רמב"ם פירש הגוזלות שהביאו בידם שלא תלאום אחורי הסלים. ולי נראה ומה שבידם, הבכורים שהביאו בידם:

פירוש תוספות יום טוב

אפילו אגריפס המלך. ממלכי בית שני בעל נפש גדולה ושררה רבה. הרמב"ם:

ומה שבידם. זה שכתב הר"ב ול"נ וכו'. וכדבריו כתב הראב"ד בהשגותיו בפ"ג:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הגוזלות וכו':    ירושלמי תניא ר' יוסי אומר לא היו נותנין הגוזלות ע"ג הסלים שלא ינבלו הבכורים אלא תולין חוצה לסלים וכתב ריב"ם צדק ז"ל דר' יוסי פליג אמתני'. ובמנחות פי' רש"י ז"ל ושבידם הסלים של בכורים ע"כ. והרגמ"ה ז"ל פירש הסלים והפירות. וכתב הר"ש שירילי"ו ז"ל דדעת הרמב"ם ז"ל שהיו בידם גוזלות שהן פסולין לגבי מזבח כגון בני תורין ואנן תורין גדולים בעינן ובני יונה קטנים בעינן והנהו כיון דלא חזו לקרבן נותנין אותם מתנה לכהנים ע"כ והראב"ד ז"ל שם בהשגות כתב אמר אברהם אומר אני מה שבידם ניתנין לכהנים על הפירות הוא אומר במשנה אבל גוזלות אין בידם כי אם אותם שעם הסלים ע"כ ולמאן דמפ' דשבידם היינו הסלים ק"ק ממתניתין דבסמוך דקתני והסלים והבכורים ניתנין לכהנים:

תפארת ישראל

יכין

הגוזלות שעל גבי הסלים:    שהיו תולין סביב לסלים ולא ע"ג שלא יטנפום:

ומה שבידם נותנים לכהנים:    הגוזלות שבידם וי"א דאבכורים קאי וכן נ"ל דאי גוזלות שבידם כיון דאינן עולות הו"ל חולין בעזרה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים