משה דוד ואלי על משלי כב כ


והנה, כבר ידוע שיש התורה והנביאים, שנותנים עצות הגונות לבני אדם להתנהג יפה בכל העניינים שלהם, אלא שבא היועץ השלישי והוא החכם, והוסיף להטעים את העצות הישנות במשלים החדשים. והוא כעניין אמרם ז"ל: שבא שלמה ועשה אזניים לתורה, והשלים את התיקון של המלכות, בסוד אנ"ך, אורייתא נביאים כתובים. וזהו שאמר: "הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת...".