מצודות על תהלים קמט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תהלתו" - שבחו יסופר בקהל חסידים

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעושיו" - בעזר מי שהגדיל אותו

מצודת ציון

"בעושיו" - בהמגדל ומרומם אותנו כמו הוא עשנו (לעיל ק)

"יגילו" - ישמחו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"במחול ותוף וכנור" - שמות כלי נגון

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי רוצה" - עתה נראה לכל כי רוצה ה' בעמו ואת הענוים יפאר בישועה

מצודת ציון

"יפאר" - מלשון פאר ויופי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על משכבותם" - על מנוחתם כי על המשכב ינוח האדם ור"ל ירננו לה' כשיהיו בארצם במנוחה

"בכבוד" - בעבור הכבוד הבאה לה'

מצודת ציון

"יעלזו" - ישמחו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רוממות אל בגרונם" - בגרונם יספרו רוממות האל וזה תהיה לחרב פיפיות בידם ר"ל עי"ז יגברו על האויב כאלו אחזו בידם חרב בעלת שתי פיות חדודה משתי הצדדים

מצודת ציון

"בגרונם" - בצוארם

"פיפיות" - חדוד החרב נקרא פה כמו ולה שתי פיות (שופטים ג)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"תוכחות" - ענין משפט יסורים כמו והוכח במכאוב (איוב לג)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונכבדיהם" - המכובדים שבהם

מצודת ציון

"לאסור" - ענין קשירת המאסר

"בזקים" - מין כבלים ושלשלאות כמו והוא אסור באזקים (ירמיהו מ')

"בכבלי" - כעין שלשלאות

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הדר הוא" - המשפט הזה יהיה להדר לכל חסידיו כי הם יעשו המשפט

"הללויה" - לכן הללו את יה

"משפט כתוב" - המשפט הכתוב ע"י יחזקאל כמ"ש ונתתי את נקמתי באדום וגו' (יחזקאל כה) ואף שבימי דוד עדיין לא היה כתוב מ"מ אמר כתוב לפי שבימי הגאולה כבר יהיה כתוב

מצודת ציון

"הדר" - ענין יופי