מצודות על תהלים קמו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הללויה" - אתם כולכם הללו את יה וגם את נפשי הללי את ה'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעודי" - בעוד אני בקיומי

"אזמרה" - בכלי נגון

"בחיי" - בעוד אני חי

"אהללה" - בפה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שאין לו" - שאין בידו תשועה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תצא" - כי כאשר תצא ממנו רוח החיוני אז ישוב אל האדמה אשר נלקח ממנה וביום ההוא אבדו כל מחשבותיו כי איננו יכול להוציאם אל הפועל ומה א"כ בטחונו 

מצודת ציון

"עשתנותיו" - מחשבותיו כמו יתעשת האלהים לנו (יונה א)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שברו" - מלת אשרי משמשת בשתים לומר אשרי למי אשר שברו על ה' 

מצודת ציון

"שברו" - תקותו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השומר" - הוא השומר אמיתת הבטחתו עד עולם

"עושה שמים וגו'" - וא"כ ידו בכל משלה ויכול הוא להושיע בכל מקום

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מתיר" - פותח קשרי האסורים במאסר וישלחם חפשי

"לעשוקים" - לקחת נקמתם מיד עושקיהם 

מצודת ציון

"לעשוקים" - לנגזלים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זוקף כפופים" - האנשים הכפופים לארץ בשפל המצב המקום ב"ה זוקף אותם לעמוד זקוף ברום המעלה 

מצודת ציון

"פוקח" - ענין פתיחה כמו לפקוח עינים עורות (ישעיהו מב)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יעות" - עושה דרכם מעוות ומעוקם למען יכשלו וצה לומר נותן בלבם ללכת בדרך הרע להם 

מצודת ציון

"יעודד" - ענין רוממות וחוזק כמו ואנחנו קמנו ונתעודד (לעיל כ)

"יעות" - מלשון עיוות ועיקום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הללויה" - לכן אתם כולכם הללו את יה

"ימלוך וגו'" - וחזר ופירש אלהיך השוכן בציון הוא ימלוך לדור ודור