מצודות על תהלים קמו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הללויה" - אתם כולכם הללו את יה וגם את נפשי הללי את ה'

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעודי" - בעוד אני בקיומי

"אזמרה" - בכלי נגון

"בחיי" - בעוד אני חי

"אהללה" - בפה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שאין לו" - שאין בידו תשועה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תצא" - כי כאשר תצא ממנו רוח החיוני אז ישוב אל האדמה אשר נלקח ממנה וביום ההוא אבדו כל מחשבותיו כי איננו יכול להוציאם אל הפועל ומה א"כ בטחונו

מצודת ציון

"עשתנותיו" - מחשבותיו כמו יתעשת האלהים לנו (יונה א)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שברו" - מלת אשרי משמשת בשתים לומר אשרי למי אשר שברו על ה'

מצודת ציון

"שברו" - תקותו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השומר" - הוא השומר אמיתת הבטחתו עד עולם

"עושה שמים וגו'" - וא"כ ידו בכל משלה ויכול הוא להושיע בכל מקום

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מתיר" - פותח קשרי האסורים במאסר וישלחם חפשי

"לעשוקים" - לקחת נקמתם מיד עושקיהם

מצודת ציון

"לעשוקים" - לנגזלים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זוקף כפופים" - האנשים הכפופים לארץ בשפל המצב המקום ב"ה זוקף אותם לעמוד זקוף ברום המעלה

מצודת ציון

"פוקח" - ענין פתיחה כמו לפקוח עינים עורות (ישעיהו מב)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יעות" - עושה דרכם מעוות ומעוקם למען יכשלו וצה לומר נותן בלבם ללכת בדרך הרע להם

מצודת ציון

"יעודד" - ענין רוממות וחוזק כמו ואנחנו קמנו ונתעודד (לעיל כ)

"יעות" - מלשון עיוות ועיקום

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הללויה" - לכן אתם כולכם הללו את יה

"ימלוך וגו'" - וחזר ופירש אלהיך השוכן בציון הוא ימלוך לדור ודור