מצודות על תהלים קמה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארוממך" - אספר רוממותיך

"תהלה לדוד" - לפי שבמזמור הזה אין בו שום שאלה ובקשה כ"א שבחי המקום לזה אמר תהלה לדוד כי אין בה כ"א תהלה ושבח

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל יום" - ר"ל לפי הראוי בכל יום מעין המאורע

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומהולל מאד" - יותר ממה שמהללין אותו כי אין חקר לדעת גדולתו ולהללו כפי מה שהוא

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגבורותיך יגידו" - כפל הדבר במ"ש

"דור לדור" - דור זה ישבח מעשיך לדור הבא אחריו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשיחה" - מלשון שיחה ודבור

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועזוז וגו'" - ר"ל כמו שאני אספר גדולתך כן כולם יאמרו חוזק מעשיך הנוראים 

מצודת ציון

"ועזוז" - מלשון עוז וחוזק

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חנון" - נותן מתנת חנם

"ארך אפים" - אינו ממהר לכעוס

"וגדל חסד" - עושה חסדים גדולים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכל" - לרעים ולטובים

"על כל מעשיו" - על כל הבריות שבעולם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל מעשיך" - ר"ל מכל מעשה ה' בא לו הודאה ושבח

"יברכוכה" - יברכו אותך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להודיע" - כוונת דבורם יהיה כדי לפרסם לבני אדם גבורות ה' וגו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל דור ודור" - ממשלתך עומדת בכל ימי הדורות

"כל עולמים" - על כל העולמות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכל הכפופים" - לאשר כבר כפפו קומתם עדי ארץ

"סומך וגו'" - לבל יגיעו עדי ארץ 

מצודת ציון

"וזוקף" - ענין הרמה

"הכפופים" - ענין השחיה למטה וכן ה' זוקף כפופים (לקמן קמו)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעתו" - לכ"א בעת הצריך לו

"אליך ישברו" - למלאות די מחסורם 

מצודת ציון

"ישברו" - ענין תקוה כמו כולם אליך ישברון (לעיל קד)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פותח" - אתה פותח את ידך ומשביע לכל חי לפי רצונו ותאותו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צדיק" - נותן צדקה למי שאין לו זכיות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באמת" - רצה לומר בלבד שיהיה פיו ולבו שווים ולא יכחיש הלב מאמר פיו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שועתם" - צעקתם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויברך כל בשר" - ר"ל גם כל בשר יברכו וגו' כמוני