מצודות על תהלים נו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באחוז אותו" - כאשר אחזוהו פלשתים בגת להרגו על אשר הרג בפלשתים בהיותו עם שאול

"מכתם" - המזמור הזה היה חביב בעיניו ככתם פז

"על יונת אלם" - בעבור כי היה אז כיונה פותה אין לב והיא נאלמה ואף היה אז רחוק מארצו והיה מן הנמנע לברוח

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שאפני" - ענין בליעה כמו שאפה רוח (ירמיהו ב')

"לוחם" - מלשון מלחמה

"יחלצני" - מלשון לחץ ודחק 

מצודת דוד

"שאפני אנוש" - בני אדם רוצים לבלוע אותי וכל הימים ילחץ אותי הלוחם בי כי בברחי מפני שאול פגעו בי פלשתים ואין לי מקום לנוס

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מרום" - ר"ל אתה ה' היושב בשמי מרום ראה כי רבים לוחמים עמי והם שאול ופלשתים

"שאפו שוררי" - המסתכלים בי לרעה חושקים לבלעני

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום אירא" - אבל ביום שתגדל מוראי אבטח אליך כי בידך להצילני מיד כולם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באלהים" - ר"ל אבטח באלהים ואהללנו על דברו שהבטיח לי המלוכה ועל כי בטחתי באלהים לא אירא שוב כי מה יעשה אדם לי הלא לא יוכל לבטל הבטחת ה'

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דברי יעצבו" - על ידיהם כל דברי המה דברי עצבון וצער כי כל מחשבותם עלי לרעה ודואג אני בזה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגורו" - יאספו כמו יגורו עלי עזים (לקמן נ"ט)

"יצפונו" - יסתירו לארוב כמו נצפנה לנקי (משלי א')

"עקבי" - מהלך רגלי 

מצודת דוד

"יגורו יצפונו" - יאספו ויסתירו עצמם לארוב עלי ושומרים פסיעות רגלי כאשר יקוו ללכוד נפשי ר"ל כאשר רואים שיש מקום ללכדני אז יארבו עלי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הורד" - מלשון ירידה 

מצודת דוד

"באף" - לזה הורידם באף האומות וידי לא תהיה בהם

"על און" - וכי מהראוי שיהיה להם פליטה והצלה על האון שעושים לי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנאדך" - שם כלי משקה כמו נאד החלב (שופטים ד

מצודת דוד

"בנאדך" - להיות שמורים אצלך והלא המה ידועות וספורות לפניך ושמורים לשלם להם גמול על כולם

"נודי" - הלא ידועות וספורות לפניך מרבית הנדודים שאני נודד מפניהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז ישובו" - כשישובו אויבי אחור בו ביום שאקרא אליך אז אדע בזה כי אלהים לי לעזרה ולא במקרה בא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באלהים" - ר"ל בין מתנהג עמי במדת אלהים שהוא דין אהלל דברו ובין מתנהג עמי במדת ה' שהוא רחמים אהלל דברו ואברך על הרעה כמו על הטובה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באלהים בטחתי" - אף במדת הדין בטחתי שלא יעשה בי כלה ומה א"כ יעשה אדם לי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עלי" - מוטל עלי לשלם הנדרים שנדרתי בעת צרה ואשלם בתודה והלל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הצלת" - על אשר הצלת נפשי ממות ואף הלא הצלת גם רגלי מלהיות נדחים עוד מדחי אל דחי בכדי להתהלך לפני אלהים בבית מקדשו ולעסוק באור החיים הם התורה והמצות כי לא אהיה עוד מוטרד להיות נדחה ומורדף