מצודות על תהלים נה


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל תתעלם" - אל תעלם עצמך מלשמוע תחינתי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אריד" - כשאני מיילל בעת ספור התלאות והומה אני עליהם 

מצודת ציון

"אריד" - ענין גניחה ויללה כמו זכר עניי ומרודי (איכה ג)

"בשיחי" - ענין ספור התלאות כמו ולפני ה' ישפוך שיחו (לקמן קב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ימיטו" - המה מטים עלי און ר"ל עמל ויגיעה

"ובאף" - בעבור האף שיש להם עלי נוטרים לי שנאה ולא להשיב גמול כי לא עשיתי להם רעה

"מקול" - מפני קול שאגת האויב ומהצרה אשר הרשע מביא עלי 

מצודת ציון

"עקת" - הוא תרגום של צרה וכן שמת מועקה (לקמן סו)

"ישטמוני" - ענין נטירת איבה כמו וישטום עשו (בראשית כז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבי יחיל" - לזאת יפחד לבי ואימה של מיתה נפלה עלי 

מצודת ציון

"יחיל" - מלשון חיל ורעד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותכסני" - הרעד כסה כל גופי לגודל הרבוי והוא ענין מליצה 

מצודת ציון

"פלצות" - רעדה כמו פלצות בעתתני (ישעיהו כא)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יתן" - הלואי היה לי כנפים לעוף בהם כי אז הייתי פורח למרחוק לשכון שם להנצל מאויבי 

מצודת ציון

"אבר" - כנף כמו המבינתך יאבר נץ (איוב לט)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארחיק" - הייתי מרחיק עצמי לנדוד מהם ואף ללון במדבר לעולם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחישה" - ממהר הייתי להציל נפשי מרודפי הדומים לנסיעת הרוח וסערה 

מצודת ציון

"אחישה" - אמהר

"מפלט" - הצלה

"סועה" - ברוח יאמר לשון הסעה שנא' ורוח נסע (במדבר יב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ראיתי" - רואה אני מה שמרבים לעשות חמס וריב בתוך העיר אשר המה בה

"בלע" - השחת אויבי ופלג לשונם לבל ישמע איש שפת רעהו ויבוטל עצתם הרעה 

מצודת ציון

"בלע" - השחת

"פלג" - חלוק

"חמס" - גזל

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יסובבוה" - בכל עת יסובב החמס והריב על חומות העיר והוא מענין מליצה לומר כ"כ נתרבה עד שצר להם המקום ויסובבו על החומות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא ימיש" - לא הוסר מרחוב העיר תוך ומרמה ועושים אפילו בפרהסיא 

מצודת ציון

"ימיש" - יסיר כמו לא משו מקרב המחנה (שם יד)

"תוך" - מרמה הצפון תוך הלב

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא אויב" - המחרף אותי אין מראה עצמו לאויב לשאוכל לסבול חרפתו אף המגדיל פיו לדבר בי רעה אין מראה עצמו לי לשונא לשאוכל להסתיר עצמי ממנו כי בקל יוכל האדם לסבול חרפת האויב ולהסתיר עצמו מרעת השונא מאותם הידועים לו 

מצודת ציון

"ואשא" - ואסבול

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלופי ומיודעי" - ואתה שר מהשרים שלי והייתי מודיע לך מצפון לבבי כי אמרתי שאוהב אתה לי וא"כ מאוד קשה עלי חרפתך ולהיות נשמר מרעתך

"ואתה" - אמר זה נגד אחיתופל הלא אתה כערכי ר"ל יודע אתה כל מסתרי המדינה כמוני 

מצודת ציון

"כערכי" - מלשון ערך ושווי

"אלופי" - שר שלי כמו אל תבטחו באלוף (מיכה ז)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נמתיק סוד" - שנינו יחד היינו מתחכמים בדבר העצה להוציאה לאור במיטב הענין

"ברגש" - בקיבוץ ובחבורה אחת 

מצודת ציון

"ברגש" - ענין הקבוץ כמו למה רגשו גוים (לעיל ב)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חיים" - פתאום כשהם בריאים לא מתוך חולי למען יכירו הכל שבא בגמול

"כי רעות" - ראוים הם למיתה פתאומית כי רעות במגורם ולתוספת ביאור אמר בקרבם

"ישיא מות" - ה' יחייב עליהם את המות ר"ל על אחיתופל וריעיו 

מצודת ציון

"ישיא" - ענין חוב כמו לא ישיא אויב בו (לקמן פט)

"חיים" - בריאים כמו עד חיותם (יהושע ה)

"במגורם" - ענין מדור

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ערב ובוקר" - בכל שלש התפלות אספר התלאות ואהמה אליהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פדה בשלום" - מעולם פדה נפשי להשיבה בשלום מהמלחמות הבאות עלי עם כי הנלחמים עמדי היו בעם רב ואני במתי מספר 

מצודת ציון

"מקרב" - ממלחמה כמו מכלי קרב (קהלת ט)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר" - על אשר שאינם נותנים אל לבם שיוחלפו ויעברו מהעולם ולא יראו מאלהים

"ישמע" - כן עתה ישמע אל חרפתי ויכניע את מחרפי

"ויושב קדם" - ה' היושב בשמים אשר ברא מזמן קדום הוא יכניעם עד עולם 

מצודת ציון

"ויענם" - ויכניעם כמו לענות מפני (שמות י')

"למו" - להם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שלח ידיו" - על אחיתופל יאמר הנה בי שלח ידו אשר אני איש שלומו וחלל הברית אשר כרת עמי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רכו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"והמה פתיחות" - כי בהם מרמה אותי להיות לו הכנה להצר לי

"חלקו" - דברי פיו המה רכים וחלקים יותר מחמאה אבל בלבו חושב להלחם בי 

מצודת ציון

"וקרב" - ומלחמה

"פתחות" - חרבות כמו ואת ארץ נמרוד בפתחיה (מיכה ה')

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השלך" - אמר דוד לנפשו השלך משאך על ה' וכן יהיה כי הוא יסבול משאך ר"ל בטח עליו שהוא יקל משאך מעליך וכן יהיה כי לא לעולם יעזוב את הצדיק להיות נוטה 

מצודת ציון

"יהבך" - ענין משא כן פי' רז"ל (ר"ה כו)

"יכלכלך" - יסבלך כמו ומי יכילנו (יואל ב')

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני אבטח בך" - להנצל מידם

"תורידם" - את אחיתופל וריעיו כי הם אנשי דמים ולכן לא יגיעו לחיות חצי ימיהם הקצובים להם 

מצודת ציון

"שחת" - קבר