מצודות על תהלים לג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נאוה תהלה" - להם נאה להלל לה' כי המה ישכילו מה מכבוד גדלו

"בה'" - במהללי ה'

מצודת ציון

"נאוה" - מלשון נאה ויפה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בנבל עשור" - כמו ועשור והוא כלי זמר בעלת עשר נימין

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היטיבו" - שירו בנגון טוב ויפה בקול תרועה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי ישר" - ומהראוי א"כ לספר הלולו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מלאה הארץ" - עושה חסד עם כל הבריות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צבאם" - הם המלאכים והגלגלים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נותן" - כלא את התהומות באוצרות לבל יצאו לשטוף הארץ

"כונס" - אוסף מי ים אוקינוס להיות כמו נד וצבור גבוה מן הארץ ולא ירדו למטה כדרך המים

מצודת ציון

"כונס" - מאסף

"כנד" - כדבר הצבור כמו קמו נד אחד (יהושע ג')

"תהומות" - כן יקרא רבוי המים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"יגורו" - יפחדו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהי" - כאשר אמר כן היה

"ויעמוד" - כן יעמוד עד עולם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"הפיר הניא" - מענין בטול ומניעה כמו יניא אותה והפר (במדבר לשון)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לעולם תעמוד" - ואין מי לבטל עצתו

"לדור ודור" - תתקיים בכל ימי הדורות

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשרי הגוי" - אשרי להגוי

"העם" - מלת אשרי משמשת בשנים כאלו אמר אשרי העם שה' בחר לנחלה לו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משמים" - עם שהוא בשמים מביט לראות בארץ מעשה בני אדם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ממכון" - מהשמים המכון לשבתו וכפל הדבר במלות שונות

מצודת ציון

"ממכון" - מלשון הכנה

"השגיח" - מלשון השגחה בהתבוננות רב

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היוצר" - לפי שהוא הוא היוצר לבם יחד זה כזה איש לא נעדר אף הוא המבין אל כל מעשיהם לזאת ישגיח על הכל

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אין המלך" - מביא ראיה שהכל בהשגחה ואמר הלא ראינו שאין המלך נושע במלחמה עם רוב החיל אשר עמו ואם היה הכל לפי הטבע ראוי היה להיות נושע בהם

מצודת ציון

"חיל" - צבאות עם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וברוב חילו" - עם רוב כחו לא ימלט נפשו

"שקר הסוס" - מרוצת הסוס הוא שקר להביא תשועה לבעליו

מצודת ציון

"חילו" - ענינו כח ואמצות

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עין ה'" - השגחת ה' היא על יראיו אשר יקוו לחסדו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברעב" - בהיות רעב בעולם

"להציל" - ואף אם הטבע ינגד

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נפשנו" - ולזה תחכה נפשנו אל ה' כי הוא מעולם עוזר לנו

מצודת ציון

"חכתה" - קותה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי בו" - בישועתו ישמח לבנו כי בו בטחנו ודרכו להושיע להבוטחים בו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כאשר" - כפי התקוה כן יהי החסד