מצודות על תהלים טז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מכתם" - מלשון כתם והוא הזהב הטוב ורצה לומר שהיה המזמור הזה חביב לפניו ככתם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אמרת" - אתה נפשי אמרת על ה' שהוא אדון הכל והכנעת לו

"טובתי" - הטובה שאתה עושה לי אינה מוטלת עליך כי הכל בחסד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לקדושים" - הכנעי עוד להאנשים הקדושים אשר המה בארץ ולהאדירים ביראת ה' כי כל חפצי באה לי בזכותם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מהרו" - ענין מתן כמו כמוהר הבתולות (שמות כ"ב)

"אסיך נסכיהם" - ענין זריקה 

מצודת דוד

"בל אסיך" - לא אזרוק דם לגילולים כמוהם ואף לא אזכיר שמם בשפתי

"אחר מהרו" - ר"ל אבל האנשים המרבים מוהר להקריב זבחים לאל אחר ירבו עצבותם על ידיך כי תרדפם להעציב לבם ולא תכניע להם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תומיך" - תמכת בידי להניחה על הגורל ההוא ר"ל עוררת לבי להאמין בך ואמר במשל כדרך האב התומך יד בנו החביב לו ומניחה על חלק היפה לומר את זה ברור לך

"וכוסי" - הוא המנה הניתן בתוך כוסי וכפל הדבר במ"ש

"ה' מנת חלקי" - הוא המנה הניתן לחלקי ר"ל בו אני מאמין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חבלים" - כן יקראו המחוזות וכן מחבל בני יהודה (יהושע יט ט) ע"ש כי בחבל יחולק נחלה

"שפרה" - ענין היופי כמו אמרי שפר (בראשית מ"ט

מצודת דוד

"אף נחלת" - הנחלה שבחרתי יפה היא בעיני וכפל הדבר במ"ש

"חבלים" - המחוזות אשר נפלו בחלקי הם המיוחדים בהדברים הנעימים ר"ל האלהים אשר בחרתי בו הוא האל המיוחד

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר יעצני" - בעבור שיעץ אותי לקבלו לאלוה

"אף לילות" - כאשר הוא יעץ אותי כן אף כליותי מיסרות ויועצות אותי ע"ז בלילות שהיא עת אשר הלב פנוי ממחשבה הטורדת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שויתי" - שמתי כמו משוה רגלי (לקמן י"ח) 

מצודת דוד

"כי מימיני" - כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור לי ולא אהיה נוטה לנפול

"שויתי ה'" - תמיד אחשב כאלו ה' עומד נגדי ורואה מעשי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמח לבי" - כי תשיג תאותה

"ויגל כבודי" - היא הנשמה שהיא כבוד הגוף

"ישכון" - אחר המות בקבר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא תתן וגו'" - על הנפש יאמר וכפל הדבר במ"ש

"כי לא תעזב נפשי" - לא תכלה נפשי בקבר עם הגוף

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נעימות" - ענין מתיקות וערבות 

מצודת דוד

"נעימות" - ולהיות שבע עד נצח מן הנעימות הנתונות בימינך והם תענוגי עוה"ב הנאהבים והנעימים

"תודיעני" - תן בי דעת ללכת באורח המביאה החיים הנצחיים להיות שובע בשמחות במה שאראה את פניך וכמ"ש רז"ל שהצדיקים נהנין מזיו השכינה