מצודות על תהלים טו ה


מצודת דוד

"לא ימוט לעולם" - לא ינטה לנפול כי את הטוב עשה וממילא ראוי הוא לשבת בבית המקדש כי חפץ בו ה'

"על נקי" - להטות דין הנקי

מצודת ציון

"בנשך" - ברבית