מצודות על תהלים ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השמינית" - כלי זמר כלי זה בעלת שמונה נימין

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל בחמתך" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רפאני" - הוסיף לשאול ואמר רפאני מן המכות אשר עברו עלי מאז כי הלא נבהלו עצמי

"חנני" - לבל תוסיף עוד לחרות בי כי הלא אומלל אני ודי בזה 

מצודת ציון

"אומלל" - ענין כריתה כמו ימולל ויבש (לקמן צ') והוא מלשון מילה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונפשי" - ואף נפשי נבהלה וא"כ עד מתי אהיה עוד נגוע ומוכה הלא עצם הפורעניות בא לגלות אוזן למוסר והנה כבר נבהלתי וקבלתי המוסר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שובה ה'" - לזה שובה להוציא נפשי מהצרה והושיעני למען חסדך אף אם עדיין לא נפרעתי כפי חטאי 

מצודת ציון

"חלצה" - שלוף והוא כמו חלץ מהם (הושע ה')

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אין במות" - כי אם אמות מהצרה הבאה שוב לא אזכיר שמך כי מי הוא הנותן הודאה בקבר הלא חי חי הוא יודוך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדמעתי" - אני מתיך ומרטיב ערשי בדמעות עיני וכפל הדבר במ"ש

"אשחה" - אני משיט את מטתי במי הבכי כדבר השט על פני המים

"יגעתי" - נעשיתי עיף ויגע במה שאני מתאנח בכל עת 

מצודת ציון

"אשחה" - ענין שחיה במים כמו כאשר יפרש השוחה לשחות (ישעיהו כ"ה)

"ערשי" - מטתי כמו ערש יצועי (לקמן קל"ב)

"אמסה" - מלשון המסה והתכה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עששה מכעס" - מחרון האויב בלו עיני

"עתקה" - בעבור צרותי כהה עיני כאלו נתיישנה בזוקן וא"כ די בכל הצרות אשר כבר עברו עלי 

מצודת ציון

"עששה" - לשון בליה ורקבון וכן ועצמי עששו (לקמן ל"א)

"עתקה" - ענין יישון כמו והדברים עתיקים (דברי הימים א' ד)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סורו" - לכו ממני כי לא תוכלו לי מעתה כי נתקבלה תפלתי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמע וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישובו" - אז יהיו חוזרים מרעתם לבקש שלומי וברגע ההוא יבושו ולא לאחר זמן כי אמחול להם על מה שעשו בי ולא תזכרנה עוד להיות להם לבושה

"יבושו" - בראותם הצלחתי

"ויבהלו" - כדרך אדם התמה ונבהל בראות דבר אשר חשב לנמנע