מצודות על תהלים ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למנצח" - בעלי השיר יקראו מנצחים כי דרכם לנצח זה את זה בהרמת הקול ובהכרעתו

"בנגינות" - מלשון נגינה וזמר העשויה בהכרעת הקול 

מצודת דוד

"למנצח" - ר"ל המזמור הזה של דוד נמסר לבן לוי המנצח לנגנו בנגון בבית המקדש

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלהי צדקי" - אתה אלהי העושה עמדי צדקה הלא מעולם כשהייתי בצר ובדוחק העמדתני במרחב לכן גם עתה חנני

"בקראי" - בעת אקרא לך ענני

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"איש" - ר"ל גדול וחשוב וכן הלוא איש אתה (שמואל א כ"ו)

"עד מה" - עד מתי כמו עד מה ה' תאנף (לקמן ע"ט) 

מצודת דוד

"תאהבון ריק" - מוסב על עד מה לומר עד מתי תאהבון לדבר דברי ריק וכזב מבלי הפסק

"בני איש" - אתם בני אדם גדולים עד מתי תהפכון כבודי לכלימה ר"ל במקום הכבוד הראוי אלי תכלימו אותי וכאומר הלא משפט החשובים לכבד את מי הראוי לכבוד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפלה" - הפריש כמו והפליתי ביום ההוא (שמות כ"ב

מצודת דוד

"ודעו" - תנו לב לדעת כי כמו שהבדיל ה' את כל חסיד להיות לו ולחלקו כ"כ הבדילני לחלקו וישמע בקראי אליו ולא תוכלו לי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רגזו" - ענין תנועת הרעדה כמו שמעו עמים ירגזון (שם ט"ז)

"ודמו" - ושתקו כמו וידום אהרן (ויקרא י'

מצודת דוד

"אמרו וגו'" - בהיותכם על משכבכם שהיא עת אשר מחשבות האדם פנוים מן הטרדה אז חשבו בלבבכם אשר הכזב הוא רע בעיני המקום ושתקו לעולם מדבר כזב

"רגזו" - חרדו מה' ואל תחטאו בי לדבר עלי כזב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זבחו" - הצדיקו מעשיכם ויחשב לה' כזבחים ואז בטחו בו כי יש תקוה ולמה תכזבו בו להחניף לשאול בעבור להנות ממנו הנאות ממון הלא טוב לחסות בה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נסה" - מלשון נס וכלונס וענינו הרמה והגבהה 

מצודת דוד

"נסה" - הרם עלינו אור פניך אתה ה' למלאות תאותינו

"רבים" - ראיתי רבים מתאוים ואומרים מי הוא אשר יראנו טוב ר"ל חושקים עושר רב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תירושם" - מלשון תירוש והוא ענבי היין 

מצודת דוד

"נתתה" - אבל לא כן אני כי אתה ה' נתת בלבי להיות שמח בחלקי יותר מהרבים ההם השמחים מעת שרבו דגנם ותירושם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לבדד" - יחידי כמו בטח בדד (דברים ל"ג) ור"ל מבלי פחד כי המתפחד מתירא לשבת יחידי 

מצודת דוד

"כי אתה ה'" - המושל בכל ובידך הוא להושיב אותי בבטח מבלי פחד

"בשלום" - מבלי פחד אשכבה ואישן יחדיו תכופים זה לזה כי הדואג ומתפחד נגזלה שנתו לבל יוכל לישן מיד כאשר ישכב אבל אני בטחתי בה' ולא אירא ולזה אשכב ואישן יחד סמוך זה לזה