מצודות על תהלים ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מזמור" - מלשון זמר 

מצודת דוד

"בברחו" - וצפה אז ברוח הקודש שיוחזר למלכותו ואמר התפלה ההיא בזמרה

"לדוד" - של דוד כי הוא יסדה

"מזמור" - התפלה ההיא אמרה בזמרה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה רבו צרי" - עד שאף בני קם עלי

"רבים" - בני אדם גדולים כשמעי ודואג ואחיתופל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רבים" - ר"ל גדולים במעלה כמו וכל רבי מלך בבל (ירמיהו לט)

"סלה" - ענינו בכ"מ כמו לעולם 

מצודת דוד

"לנפשי" - על נפשי יאמרו שעד עולם לא יהיה לי תשועה מה' וכאשר החל לנפול לא יוסיף לקום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מגן" - ענין מחסה כהמגן הזה המציל את הלובשו ממכת חרב וחנית

"בעדי" - כנגדי 

מצודת דוד

"ואתה ה'" - אבל לא כן הוא כי אתה מגן בעדי ותומך כבודי ומרים ראשי כי אחזור למלכותי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סלה" - עד עולם יענני ר"ל גאולת עולם תהיה כי לא אשוב עוד להיות גולה ובורח

"קולי" - כשאקרא בקולי אל ה' ידעתי כי יענני מהר קדשו והיא ציון מקום שכינתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקיצותי" - הערה משינה 

מצודת דוד

"הקיצותי" - ר"ל הפגתי צערי בזוכרי אשר ה' יסמכני

"אני שכבתי" - כשאני שוכב ונרדם מגודל הצער

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שתו" - שמו וכן שתו בשמים פיהם (לקמן ע"ג) 

מצודת דוד

"לא אירא" - לזה לא אירא מרוב העם אשר את אבשלום אשר שמו פניהם להלחם בי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לחי" - הוא המקום הסמוך אל העין מתחת 

מצודת דוד

"שני רשעים" - אשר היו חורקים עלי שנימו בחרות אפם בי הלא מעולם שברת ולזה גם עתה אל תרף ידך ממני

"כי הכית" - הלא מעולם הכית את אויבי על הלחי ר"ל מכת בזיון וכמ"ש יתן למכהו לחי ישבע בחרפה (איכה ג) ור"ל הכאת הלחי תחשב לחרפה

"קומה ה'" - הואיל ובטחתי בך מהראוי שתקום להושיעני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לה' הישועה" - הלא התשועה היא ביד ה' וכל יוכל להושיעני מידם ואף על עמך תהיה ברכתך לעולם ר"ל תושיע לי לבל יוכלו להרע לי ואף עליהם תהיה ברכתך שלא יהיו נגפים גם המה וכאומר לא אתפלל על מפלתם כ"א על תשועתי