מצודות על תהלים ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בברחו" - וצפה אז ברוח הקודש שיוחזר למלכותו ואמר התפלה ההיא בזמרה

"לדוד" - של דוד כי הוא יסדה

"מזמור" - התפלה ההיא אמרה בזמרה 

מצודת ציון

"מזמור" - מלשון זמר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה רבו צרי" - עד שאף בני קם עלי

"רבים" - בני אדם גדולים כשמעי ודואג ואחיתופל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנפשי" - על נפשי יאמרו שעד עולם לא יהיה לי תשועה מה' וכאשר החל לנפול לא יוסיף לקום 

מצודת ציון

"רבים" - ר"ל גדולים במעלה כמו וכל רבי מלך בבל (ירמיהו לט)

"סלה" - ענינו בכ"מ כמו לעולם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה ה'" - אבל לא כן הוא כי אתה מגן בעדי ותומך כבודי ומרים ראשי כי אחזור למלכותי 

מצודת ציון

"מגן" - ענין מחסה כהמגן הזה המציל את הלובשו ממכת חרב וחנית

"בעדי" - כנגדי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סלה" - עד עולם יענני ר"ל גאולת עולם תהיה כי לא אשוב עוד להיות גולה ובורח

"קולי" - כשאקרא בקולי אל ה' ידעתי כי יענני מהר קדשו והיא ציון מקום שכינתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקיצותי" - ר"ל הפגתי צערי בזוכרי אשר ה' יסמכני

"אני שכבתי" - כשאני שוכב ונרדם מגודל הצער 

מצודת ציון

"הקיצותי" - הערה משינה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא אירא" - לזה לא אירא מרוב העם אשר את אבשלום אשר שמו פניהם להלחם בי 

מצודת ציון

"שתו" - שמו וכן שתו בשמים פיהם (לקמן ע"ג)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שני רשעים" - אשר היו חורקים עלי שנימו בחרות אפם בי הלא מעולם שברת ולזה גם עתה אל תרף ידך ממני

"כי הכית" - הלא מעולם הכית את אויבי על הלחי ר"ל מכת בזיון וכמ"ש יתן למכהו לחי ישבע בחרפה (איכה ג) ור"ל הכאת הלחי תחשב לחרפה

"קומה ה'" - הואיל ובטחתי בך מהראוי שתקום להושיעני 

מצודת ציון

"לחי" - הוא המקום הסמוך אל העין מתחת

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לה' הישועה" - הלא התשועה היא ביד ה' וכל יוכל להושיעני מידם ואף על עמך תהיה ברכתך לעולם ר"ל תושיע לי לבל יוכלו להרע לי ואף עליהם תהיה ברכתך שלא יהיו נגפים גם המה וכאומר לא אתפלל על מפלתם כ"א על תשועתי